ความหมายจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑๑๘๒

สาร ๑, สาร- ๑ [สาร, สาระ-] น. แก่น, เนื้อแท้, มักใช้เข้าคู่กับคำ แก่น เป็น แก่นสาร; ข้อความ, ถ้อยคำ, เรื่องราว, เช่น กล่าวสาร สื่อสาร, หนังสือ เช่น นิตยสาร วารสาร, จดหมาย เช่น เขียนสาร สารของนายกรัฐมนตรีถึงเยาวชน. (ป., ส.).

สารคดี [สาระ-] น. เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ

ความหมายจาก ดิกชันนารี่ สอ เสถบุตร
สารคดี a feature, a feature article; the feature section of a newspaper

documentary film ภาพยนตร์แสดงเรื่องราวเป็นสารคดี ไม่ใช่เรื่องแต่ง