ความหมายของ จำนวน ๑๐๘

พอคเก็ตบุค ๑๐๘ ซองคำถาม
๑๐๘ ซองคำถาม