ฉบับย้อนหลัง ปีที่ 11-20

พฤศจิกายน 9, 2010 
2


นิตยสาร สารคดี ปีที่ 11

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539
ฉบับที่ 121
มีนาคม 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2539
ฉบับที่ 122
เมษายน 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน 2539
ฉบับที่ 123
พฤษภาคม 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2539
ฉบับที่ 124
มิถุนายน 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2539
ฉบับที่ 125
กรกฎาคม 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2539
ฉบับที่ 126
สิงหาคม 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2539
ฉบับที่ 127
กันยายน 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 กันยายน 2539
ฉบับที่ 128
ตุลาคม 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2539
ฉบับที่ 129
พฤศจิกายน 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2539
ฉบับที่ 130
ธันวาคม 2538
ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2539
ฉบับที่ 131
มกราคม 2539
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 มกราคม 2540
ฉบับที่ 132
กุมภาพันธ์ 2539


นิตยสารสารคดี ปีที่ 12

ปีที่ 2 ฉบับที่ 133 กุมภาพันธ์ 2540
ฉบับที่ 133
มีนาคม 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 134 มีนาคม 2540
ฉบับที่ 134
เมษายน 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 135 เมษายน 2540
ฉบับที่ 135
พฤษภาคม 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 136 พฤษภาคม 2540
ฉบับที่ 136
มิถุนายน 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 137 มิถุนายน 2540
ฉบับที่ 137
กรกฎาคม 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 138 กรกฎาคม 2540
ฉบับที่ 138
สิงหาคม 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 139 กันยายน 2540
ฉบับที่ 139
กันยายน 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 140 ตุลาคม 2540
ฉบับที่ 140
ตุลาคม 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 141 พฤศจิกายน 2540
ฉบับที่ 141
พฤศจิกายน 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ธันวาคม 2540
ฉบับที่ 142
ธันวาคม 2539
ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 มกราคม 2541
ฉบับที่ 143
มกราคม 2540
ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541
ฉบับที่ 144
กุมภาพันธ์ 2540

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 13

ปีที่ 3 ฉบับที่ 145 มีนาคม 2541
ฉบับที่ 145
มีนาคม 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 146 เมษายน 2541
ฉบับที่ 146
เมษายน 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 147 พฤษภาคม 2541
ฉบับที่ 147
พฤษภาคม 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 148 มิถุนายน 2541
ฉบับที่ 148
มิถุนายน 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 149 กรกฎาคม 2541
ฉบับที่ 149
กรกฎาคม 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 150 สิงหาคม 2541
ฉบับที่ 150
สิงหาคม 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 151 กันยายน 2541
ฉบับที่ 151
กันยายน 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 ตุลาคม 2541
ฉบับที่ 152
ตุลาคม 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 พฤศจิกายน 2541
ฉบับที่ 153
พฤศจิกายน 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 ธันวาคม 2541
ฉบับที่ 154
ธันวาคม 2540
ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 มกราคม 2542
ฉบับที่ 155
มกราคม 2541
ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 กุมภาพันธ์ 2542
ฉบับที่ 156
กุมภาพันธ์ 2541

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 14

ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 มีนาคม 2542
ฉบับที่ 157
มีนาคม 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 เมษายน 2542
ฉบับที่ 158
เมษายน 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 พฤษภาคม 2542
ฉบับที่ 159
พฤษภาคม 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 มิถุนายน 2542
ฉบับที่ 160
มิถุนายน 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม 2542
ฉบับที่ 161
กรกฎาคม 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 สิงหาคม 2542
ฉบับที่ 162
สิงหาคม 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 กันยายน 2542
ฉบับที่ 163
กันยายน 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 ตุลาคม 2542
ฉบับที่ 164
ตุลาคม 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 พฤศจิกายน 2542
ฉบับที่ 165
พฤศจิกายน 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 ธันวาคม 2542
ฉบับที่ 166
ธันวาคม 2541
ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 มกราคม 2543
ฉบับที่ 167
มกราคม 2542
ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 กุมภาพันธ์ 2543
ฉบับที่ 168
กุมภาพันธ์ 2542

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 15

ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 มีนาคม 2543
ฉบับที่ 169
มีนาคม 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 เมษายน 2543
ฉบับที่ 170
เมษายน 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม 2543
ฉบับที่ 171
พฤษภาคม 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 มิถุนายน 2543
ฉบับที่ 172
มิถุนายน 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 กรกฎาคม 2543
ฉบับที่ 173
กรกฎาคม 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 สิงหาคม 2543
ฉบับที่ 174
สิงหาคม 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 กันยายน 2543
ฉบับที่ 175
กันยายน 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ตุลาคม 2543
ฉบับที่ 176
ตุลาคม 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 พฤศจิกายน 2543
ฉบับที่ 177
พฤศจิกายน 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ธันวาคม 2543
ฉบับที่ 178
ธันวาคม 2542
ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 มกราคม 2544
ฉบับที่ 179
มกราคม 2543
ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 กุมภาพันธ์ 2544
ฉบับที่ 180
กุมภาพันธ์ 2543

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 16

ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 มีนาคม 2544
ฉบับที่ 181
มีนาคม 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 เมษายน 2544
ฉบับที่ 182
เมษายน 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 พฤษภาคม 2544
ฉบับที่ 183
พฤษภาคม 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 มิถุนายน 2544
ฉบับที่ 184
มิถุนายน 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 กรกฎาคม 2544
ฉบับที่ 185
กรกฎาคม 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 สิงหาคม 2544
ฉบับที่ 186
สิงหาคม 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 กันยายน 2544
ฉบับที่ 187
กันยายน 254v
ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ตุลาคม 2544
ฉบับที่ 188
ตุลาคม 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 พฤศจิกายน 2544
ฉบับที่ 189
พฤศจิกายน 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ธัีนวาคม 2544
ฉบับที่ 190
ธันวาคม 2543
ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 มกราคม 2545
ฉบับที่ 191
มกราคม 2544
ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 กุมภาพันธ์ 2545
ฉบับที่ 192
กุมภาพันธ์ 2544

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 17

ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 มีนาคม 2545
ฉบับที่ 193
มีนาคม 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 เมษายน 2545
ฉบับที่ 194
เมษายน 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 พฤษภาคม 2545
ฉบับที่ 195
พฤษภาคม 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 มิถุนายน 2545
ฉบับที่ 196
มิถุนายน 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 77 กรกฎาคม 2545
ฉบับที่ 197
กรกฎาคม 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 สิงหาคม 2545
ฉบับที่ 198
สิงหาคม 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 กันยายน 2545
ฉบับที่ 199
กันยายน 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 ตุลาคม 2545
ฉบับที่ 200
ตุลาคม 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 81 พฤศจิกายน 2545
ฉบับที่ 201
พฤศจิกายน 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 82 ธัีนวาคม 2545
ฉบับที่ 202
ธันวาคม 2544
ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 มกราคม 2546
ฉบับที่ 203
มกราคม 2545
ปีที่ 7 ฉบับที่ 84 กุมภาพันธ์ 2546
ฉบับที่ 204
กุมภาพันธ์ 2545

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 18

ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 มีนาคม 2546
ฉบับที่ 205
มีนาคม 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 เมษายน 2546
ฉบับที่ 206
เมษายน 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 พฤษภาคม 2546
ฉบับที่ 207
พฤษภาคม 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 88 มิถุนายน 2546
ฉบับที่ 208
มิถุนายน 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 กรกฎาคม 2546
ฉบับที่ 209
กรกฎาคม 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 90 สิงหาคม 2546
ฉบับที่ 210
สิงหาคม 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 91 กันยายน 2546
ฉบับที่ 211
กันยายน 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 92 ตุลาคม 2546
ฉบับที่ 212
ตุลาคม 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 พฤศจิกายน 2546
ฉบับที่ 213
พฤศจิกายน 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 ธัีนวาคม 2546
ฉบับที่ 214
ธันวาคม 2545
ปีที่ 8 ฉบับที่ 95 มกราคม 2547
ฉบับที่ 215
มกราคม 2546
ปีที่ 8 ฉบับที่ 96 กุมภาพันธ์ 2547
ฉบับที่ 216
กุมภาพันธ์ 2546

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 19

ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 มีนาคม 2547
ฉบับที่ 217
มีนาคม 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 เมษายน 2547
ฉบับที่ 218
เมษายน 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 99 พฤษภาคม 2547
ฉบับที่ 219
พฤษภาคม 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 220 มิถุนายน 2547
ฉบับที่ 220
มิถุนายน 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 221 กรกฎาคม 2548
ฉบับที่ 221
กรกฎาคม 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 222 สิงหาคม 2548
ฉบับที่ 222
สิงหาคม 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 223 กันยายน 2548
ฉบับที่ 223
กันยายน 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 224 ตุลาคม 2548
ฉบับที่ 224
ตุลาคม 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 225 พฤศจิกายน 2548
ฉบับที่ 225
พฤศจิกายน 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 226 ธัีนวาคม 2547
ฉบับที่ 226
ธันวาคม 2546
ปีที่ 9 ฉบับที่ 227 มกราคม 2548
ฉบับที่ 227
มกราคม 2547
ปีที่ 9 ฉบับที่ 228 กุมภาพันธ์ 2548
ฉบับที่ 228
กุมภาพันธ์ 2547

นิตยสาร สารคดี ปีที่ 20

ปีที่ 10 ฉบับที่ 229 มีนาคม 2548
ฉบับที่ 229
มีนาคม 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 230 เมษายน 2548
ฉบับที่ 230
เมษายน 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 231 พฤษภาคม 2548
ฉบับที่ 231
พฤษภาคม 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 232 มิถุนายน 2548
ฉบับที่ 232
มิถุนายน 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 233 กรกฎาคม 2548
ฉบับที่ 233
กรกฎาคม 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 234 สิงหาคม 2548
ฉบับที่ 234
สิงหาคม 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 235 กันยายน 2548
ฉบับที่ 235
กันยายน 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 236 ตุลาคม 2548
ฉบับที่ 236
ตุลาคม 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 237 พฤศจิกายน 2549
ฉบับที่ 237
พฤศจิกายน 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 238 ธัีนวาคม 2548
ฉบับที่ 238
ธันวาคม 2547
ปีที่ 10 ฉบับที่ 239 มกราคม 2549
ฉบับที่ 239
มกราคม 2548
ปีที่ 10 ฉบับที่ 120 กุมภาพันธ์ 2549
ฉบับที่ 240
กุมภาพันธ์ 2548
วิวาห์ชาติพันธุ์ ร้อยสิ่งสำคัญวันมงคล ถึงวัยหนึ่ง ทุกคนล้วนอยากชวนใครสักคนใช้เงินเดือนไปด้วยกัน ครั้นยุคเปลี่ยนมีเหตุมากมายที่โน้มนำให้ผู้คนหมางเมินแต่งงาน บ้างมองจุดเริ่มต้นการสร้างครอบครัวที่ดีเป็นคนละเรื่องกับพิธีสมรสที่ค่อนไปทางตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ถือคติว่ารักเป็นเรื่องของสองคน ส่วนครอบครัว เพื่อนพ้อง และพิธีกรรมเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง ถามผู้อาวุโส ไม่มีใครอยากเห็นลูกหลานปฏิบัตินอกจารีต เพราะมากกว่าหน้าตาทางสังคมยังเป็นการเคารพวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษทุกชาติพันธุ์คิดสรรกุศโลบายอันชาญฉลาด ทำแล้วดีจึงส่งต่อ เราใช้เวลาเกือบ
บทบรรณาธิการฉบับนี้เขียนในวันแห่งความรัก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พอดี ความรักคืออะไร น่าจะเป็นคำถามที่มีผู้พยายามให้คำตอบมากที่สุดในโลกทั้งตำนาน นิยาย ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ ปรัชญา แม้แต่คำสอนในศาสนา การแสวงหาความรักของคนเราเริ่มต้นขึ้นที่หลักกิโลเมตรไหน หลักกิโลความเหงา
ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน “อยู่ดี” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นิตยสารสารคดี ร่วมกับเว็บไซต์ “นายรอบรู้ นักเดินทาง” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

วิวาห์ชาติพันธุ์ ร้อยสิ่งสำคัญวันมงคล ถึงวัยหนึ่ง ทุกคนล้วนอยากชวนใครสักคนใช้เงินเดือนไปด้วยกัน ครั้นยุคเปลี่ยนมีเหตุมากมายที่โน้มนำให้ผู้คนหมางเมินแต่งงาน บ้างมองจุดเริ่มต้นการสร้างครอบครัวที่ดีเป็นคนละเรื่องกับพิธีสมรสที่ค่อนไปทางตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ถือคติว่ารักเป็นเรื่องของสองคน ส่วนครอบครัว เพื่อนพ้อง และพิธีกรรมเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง ถามผู้อาวุโส ไม่มีใครอยากเห็นลูกหลานปฏิบัตินอกจารีต เพราะมากกว่าหน้าตาทางสังคมยังเป็นการเคารพวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษทุกชาติพันธุ์คิดสรรกุศโลบายอันชาญฉลาด ทำแล้วดีจึงส่งต่อ เราใช้เวลาเกือบ
บทบรรณาธิการฉบับนี้เขียนในวันแห่งความรัก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พอดี ความรักคืออะไร น่าจะเป็นคำถามที่มีผู้พยายามให้คำตอบมากที่สุดในโลกทั้งตำนาน นิยาย ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ ปรัชญา แม้แต่คำสอนในศาสนา การแสวงหาความรักของคนเราเริ่มต้นขึ้นที่หลักกิโลเมตรไหน หลักกิโลความเหงา
ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน “อยู่ดี” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นิตยสารสารคดี ร่วมกับเว็บไซต์ “นายรอบรู้ นักเดินทาง” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)