สุเจน กรรพฤทธิ์ : เรื่อง
สกล เกษมพันธุ์ : ภาพ

taksinmaharaja

วันพระราชสมภพของพระเจ้าตากสิน ที่เรารับรู้กันแพร่หลายว่าคือ 17 เมษายน 2277 ซึ่งถ้าเทียบเวลาจะตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยานั้น

มีที่มาจากหลักฐานที่คลุมเครือและปัจจุบันยังไม่ถือเป็นข้อยุติ

ด้วยมีปรากฎว่า จดหมายเหตุโหร บันทึกว่าวัน “สวรรคต” ตรงกับ “วันพุธแรม 13 ค่ำเดือน 5 ปีขาล” พระชนมายุ 48 ปีกับ 15 วัน

ดังนั้นถ้านับย้อนกลับไปตามปฏิทินจันทรคติจะพระราชสมภพในวันอังคาร เดือน 5 ขึ้น 13 ค่ำ ปีเถาะ จุลศักราช 1096

ตรงกับวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2277 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้เสนอการคำนวณที่ต่างออกไปอีกใน “การเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรี”ว่า หลักฐานฝรั่งเศสบันทึกวันสวรรคตไว้ที่ 7 เมษายน 2325 ดังนั้นนับย้อนไปจะตรงกับ 23 มีนาคม 2277

แต่ถ้าถือตามหลักฐานไทยส่วนมากที่บอกว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 6 เมษายน 2325 นับย้อนกลับไปจะตรงกับ 22 มีนาคม 2277

เรื่องนี้จึงยังต้องรอให้นักประวัติศาสตร์หาข้อยุติกันต่อไป