ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรบโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 9 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักเขียน

1.ธันยพร กิตติอมรรัตน์
2.สุธาน บัวใหญ่
3.ณัฐกานต์ อมาตยกุล
4.วัชรินทร์แซงดาว
5.กาญจนา ปลอดกรรม
6.พรรษ วติวุฒิพงศ์
7.พรรัศมี แซ่ฉั่ว
8.พรชนก บัวสุข
9.รัชนันท์ เพชรจำนงค์
10.วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง
11.วนิสา พัดศรี
12.ปริญญา ก้อนรัมย์
13.ธิดชะนัน เที่ยงธรรม
14.นพพล ไม้พลวง
15.ปารีสุทธิ์ สัมมา
16.วรทรรศน์ อินทะสี
17.พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช
18.เสาวลักษณ์ เขตสูงเนิน
19.นันท์นภัส กันยนา
20.วรัตถา คงศิลธรรม
21.บรรพ์ โกศิลวัฒน์
22.นิภาภัทร เสือดารา
23.ธีรพงษ์ โชคสถิตย์
24.รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
25.ลลิศ มุกดาลอย

 

ช่างภาพ

1.ธีรภัทร กระจ่างวุฒิชัย

2.ธนัตถ์ เจริญผล
3.ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
4.ฐานะมาศ เถลิงสุข
5.รัตมา เกล้านพรัตน์
6.ภูริพรรธน์ เลิศปัญญาโรจน์
7.วรรษมน ไตรยศักดา
8.กฤษฏิษา ไชยศรี
9.กรดล แย้มสัตย์ธรรม
10.นัฐพงษ์ แสงทองล้วน
11.ประกิต หลักบุญ
12.สราวุธ ม่อนละมูล
13.กลม แซ่ลู่
14.ณัฐฐินันท์ นันทสิงห์
15.มงคล พงศ์คณาวัฒน์
16.มนิสรา นันทะยานา
17.พิมพ์กานต์ จำรัสโรมรัน
18.วิชัย เกียรติจรูญศิริ
19.นันทวัฒน์ สกุลวัฒน์
20.ชนาธิป ไชยเหล็ก
21.วิทิตา ลีลาสุธานนท์
22.ศิรดา ตั้งเจริญชัยวัฒนา
23.พีรัช อาชามาส
24.ศรันย์พร เอกมั่นคงไพศาล
25.กิตติธัช โพธิวิจิตร

น้องๆที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่9 จะต้องส่งอีเมลมาที่ activity@www.sarakadee.com เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม ภายใน 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 หากพ้นจากนี้เราจะถือว่าสละสิทธิ์และจะคัดเลือกผู้สมัครคนอื่นขึ้นมาแทนทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถมาร่วมอบรมได้ทุกครั้งตามตารางโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 9 ดังนี้

ค่ายครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
เปิดค่าย เรียนทฤษฏีการเขียนจากทีมงานนิตยสารสารคดีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพจากทีมช่างภาพนิตยสารสารคดี

ลงพื้นที่ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556
ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล สัมภาษณ์และถ่ายภาพ ชุมชนกุฎีจีน

ค่ายครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
วิจารณ์ผลงานเขียนและภาพถ่ายชิ้นแรก/สอนเพิ่ม/มอบหมายงานชิ้นที่ 2

ค่ายครั้งที่ 3 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556
ลงพื้นที่และเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริง

ค่ายครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556
ตรวจงานชิ้นที่สอง/ พบวิทยากรบันดาลใจครั้งที่ 1

ค่ายครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556
นำเสนอโครงเรื่อง/สอนเข้มข้น

ค่ายครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
วิจารณ์งานชิ้นที่ 3 / พบวิทยากรบันดาลใจครั้งที่ 2

ค่ายครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
ปิดค่าย / พิธีมอบประกาศนียบัตร

* กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังตามความเหมาะสม

**หากชื่อหรือนามสกุลผิด แจ้งชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องที่เมล activity@www.sarakadee.com นะคะ
***ตอนนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญฝ่ายภาพและฝ่ายเขียน นิ้วกลม และคุณบารมี เต็มบุญเกียรติ ที่จะมาร่วม
บรรยายในค่าย 9 ของเราแล้วนะคะ
**** สถานที่ในการอบรม ทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ แต่แน่นอนว่าจะให้เป็นสถานที่ๆสะดวกต่อการเดินทางมาของน้องๆ

หากมีข้อสงสัยโทรเข้ามาถามได้ที่ 02-2816110 ต่อ 113