ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 3 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นาย อัครินทร์ สลางสิงห์
2. นาย ธนาวุธ วรนุช
3 . นาย รุ่งภพ กองพนันพล
4 . นาย เมธัส ผ่องอำไพ
5 . นาย บัญชา แซ่หมื่อ
6 . นางสาว ฐิติรัตน์ แต้ประเสริฐ
7 . นาย กิตติภพ ภู่ภูษิต
8 . นาย ชิตะปัญญา ขัตติยางกร
9 . นาย ณัฐชนน บางแค
10 . นางสาว อริตา สมัตถะ
11 . นางสาว สลิล อ่ำพันธุ์
12 . นางสาว ศุภากร เนตรวิจิตร
13 . นางสาว สิรามล ตันศิริ
14 . นางสาว อรอนงค์ วงศ์จันทร์
15 . นางสาว ปริชมน จันทร์ศิริ
16 . นางสาว พลอยภัทรชา เยี่ยมสวัสดิ์
17 . นางสาว ภัสราภา เตจา
18 . นางสาว พิมพ์สิริ เวลาดี
19 . นางสาว พิชชา วีรกุลเทวัญ
20. นางสาว ณัฐกานต์ พุฒศรี
21 . นางสาว วริยา ช่างไม้
22 . นางสาว พัทธมน วลัยพัชรา
23 . นางสาว พัทธาทร สุวรรณเจดี
24 . นางสาว พัสวี เตชถาวรเจริญ
25 . นางสาว วณิชนันท์ เนตรนิล
26 . นางสาว ตติสรา แจ้งมณี
27 . นางสาว พัทธมน วงษ์รัตนะ
28 . นางสาว พัชรินทร์ ศรีสุวรรณ
29 . นางสาว จิตสุภา ร่มจำปา
30. นางสาว ขวัญชนก หนองตรุด
31. นางสาว กิตติภัส ทรัพย์ชูกุล
32 . นาย บวรกานต์ โพธิ์ศรี
33 . นาย อธิเดช รัตนกีรณวร
34 . นางสาว ภัทราพร แซ่เล้า
35 . นางสาว กุศุมา พรหมยวง
36 . นางสาว วัลภา กฐินสมมิตร์
37. นาย สาริน อัชวรานนท์
38 นาย รัฐภัทร ธนาฤทธิวราภัค
39 . นางสาว วัชรพงษ์ แดงปลาด
40 . นางสาว ชนิกานต์ ทองสุภา
41 . นางสาว ฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล
42 . นางสาว ชุติกาญจน์ แย้มยิ้ม
43. นางสาว หัทยา สุตาโย
44 . นางสาว นันท์นภัส พลเศรษฐเลิศ
45 . นางสาว วานิชา มะลา
46 . นางสาว อรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล
47 . นางสาว ซัลมาฮ์ เพ็งมุซอ
48. นางสาว นัจรีย์ หมีนพราน
49. นาย ณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์
50 . นางสาว ดลพร ธรรมสุกฤต

หมายเหตุ:
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ที่อีเมล bangchakcamp@www.sarakadee.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557