worldenviromentday

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ตรงกับวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ สาเหตุมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑ฅ๕ โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นประธาน หนึ่งในผลจากการประชุมนอกเหนือจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ คือการประกาศให้วันที่ ๕ มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในครั้งนั้น

โดยในแต่ละปี จะมีการออกคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาในกระแสซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน