#จากชาวเขาสู่ชาวเรา

ใจกลางหุบเขาอินทนนท์
เช้าวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ลานกว้างแลดูคับแคบลง

เมื่อชาวม้งและชาวปกาเกอะญอกว่าพันคน
เต็มใจเดินทางจากหมู่บ้านหลายชั่วโมง
มารวมตัวกันที่นี่-สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
ณ บริเวณบ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วันนั้นเมื่อ ๕๐ ปีก่อน ป่าต้นน้ำอินทนนท์โล่งเตียน แดดร้อนเผาดิน
ดอกฝิ่นบานสะพรั่ง เห็นหย่อมหมอกควันจากไฟป่าตลอดทั้งวัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชประสงค์จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง
และให้ความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่ ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล
เพื่อสร้างรายได้และฐานะของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
จึงเป็นที่มาของ “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” เมื่อปี ๒๕๒๒
และ “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี ๒๕๕๐

วันนี้ ชาวม้งและชาวปกาเกอะญอในเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์
ติดริบบิ้นสีดำเหนืออกข้างขวา พร้อมใจกันมา
ถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ “พ่อหลวง”
ผู้สร้างชีวิตใหม่ และเปลี่ยน “ชาวเขา” ให้เป็น “ชาวเรา”

ไม่ว่าจะเป็นในหุบเขาหรือทุ่งราบ ในป่าหรือกลางเมือง
ทุกคนล้วนมีใจดวงเดียวกัน

..

เรื่อง/ภาพ : กิตติธัช โพธิวิจิตร

chaokao01

chaokao02

chaokao03

chaokao04

chaokao05

chaokao06

chaokao07

chaokao08

chaokao09

chaokao10

chaokao11