ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 14 “สู่สังคมสุขภาวะ” - สารคดี.คอม

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 14 “สู่สังคมสุขภาวะ”

พฤษภาคม 17, 2018 
0


#ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 14
“สู่สังคมสุขภาวะ”

#ทีมเขียน

1. เกษมะณี วรรณพัฒน์
2. วิมลรัตน์ ธัมมิสโร
3. พันธิตรา ขันธรักษ์
4. ศิรินภา นรินทร์
5. นันทิศา แดงนรรักษ์รัศมี
6. ธันยพร วงศ์ธิติโรจน์
7. พิชญาพร โพธิ์สง่า
8. กรกมล ศรีวัฒน์
9. บุญเลิศ เฮงสุนทร
10. กัญจน์พสิษฐ์ รักการดี
11. ไข่มุก อินทรวิชัย
12. กุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม
13. สุภัค พูลจันทร์
14. ชนิฐา ไกรศรีสกุล
15. นฤพล เปาอินทร์
16. วรรณพร คณาวัฒนกุล
17. ณัฐโกฏิ สุดตา
18. สุกฤตา ณ เชียงใหม่
19. นิติภัค วรนิติโกศล
20. เมธากุล ชาบัญ
21. ชยานนท์ ไชยศรีษะเกตุ
22. อิทธิกร ศรีกุลวงศ์
23. อิสรากรณ์ ผู้กฤตยาคามี
24. เกียรติก้อง เทียมธรรม
25. พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์

#รายชื่อสำรอง
1. กนกพร ศรีวรมย์
2. พิชชา แดงประสิทธิ์
3. สิรวิชญ์ สิงหาพล
4. ศิริลักษณ์ แสวงผล
5. มยุรา ยะทา

#ทีมภาพ

1. ณภัทร เวชชศาสตร์
2. อติรุจ เจิดดีสกุล
3. ชวกร ตั้งสินมั่นคง
4. อุษา แก้วธิวัง
5. อานันท์ ชนมหาตระกูล
6. จิรเมธ ศรีพรรณ
7. ปวรุตม์ งามเอกอุดมพงศ์
8. สรณ์ศิริ ปฐมสุริยะพร
9. สืบสาย สำเริง
10. ธนกาญจน์ ชุ่มจิตต์
11. ธีรพงษ์ ผลบุญ
12. ศศิธร มูลสาร
13. ทิพย์มณี ตราชู
14. พลากร ใจมั่น
15. นิชฌาน นนทสวัสดิ์ศรี
16. ชนิกานต์ พราหมณโชติ
17. กฤษดา ชัวนินี
18. ทิวัตต์ อำนวยปรีชากุล
19. กฤต พรพิชิตภัย
20. จิตราภา บำรุงใจ
21. จิตติมา หลักบุญ
22. พิมพ์บุญ วารินทร์
23. ดาเนียล มะแซ
24. แพรว ศิริอุดมเศรษฐ
25. ณัฐพนธ์ ปานอุดมลักษณ์
#รายชื่อสำรอง
1. สันติ ใจแสน
2. จารุเดช รังษีธนะกิจ
3. ศิรดา วรรณแสง
4. กวิน สิริจันทกุล
5. ภัคจิรา พวงนาค
6. จุฑาทิพย์ หล้ามูล

ขอให้ผู้มีรายชื่อจากนี้ส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
ที่ [email protected]
ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

*อีเมลยืนยัน โปรดแจ้งรายละเอียดดังนี้
1.พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้จริง) อีเมล(ที่จะใช้ส่งงานตลอดค่ายนี้)
2. แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่เซ็นรับรอง) ขอภาพชัดเจน ขนาดปริ้นท์บนเอสี่
3. อื่นๆ เช่น กรณีต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเรียน โปรดระบุจังหวัด และวิธีการเดินทาง โรคประจำตัว อาหารที่แพ้หรือทานไม่ได้
***ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดี ครั้งที่ 14 ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ตามกำหนดการต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี
และลงพื้นที่วันเดียว 1 ครั้ง กับลงพื้นที่ต่างจังหวัดค้างคืน 1 ครั้ง ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับผู้เข้าอบรมอีกครั้ง
สอบถามเพิ่มเติมที่ พี่ชม โทร. 0-2547-2700 ต่อ 120 หรือ 09-0982-1130
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
เรื่อง : ผกามาศ อร่ามผล ภาพ : ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบหรือไม่ก็ตาม เวลาคุณเดินไปตามสถานที่ต่างๆ คุณเคยสังเกตและมองคนเหล่านี้ดูบ้างหรือไม่ หรือพวกเขาเป็นเพียงอากาศที่คุณเดินผ่านแล้วเค้าไม่มีตัวตน ทุกคนเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอาจเพื่อกลับบ้านหรือไxทำงาน ในขณะที่เขาอาจไม่มีที่ให้ไปแม้บางครั้งอยากจะไปก็ตาม "ไร้บ้าน
เรื่องและภาพ : สุเจน กรรพฤทธิ์ “ในภาพรวม (กลางปี ๒๕๕๙) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถอยหลังทั่วภูมิภาค ในฟิลิปปินส์เรื่องน่าสนใจคือการขึ้นสู่อำนาจของประธานาธิบดี โรดรีโก ดูเตร์เต ที่ใช้นโยบายฆ่าตัดตอนทำสงครามกับยาเสพติด มีลักษณะอำนาจนิยม นโยบายของเขาทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากจากการฆ่าตัดตอน แต่ก็ยังได้รับเสียงสนับสนุนค่อนข้างมากจากผู้ออกเสียง
พร้อมหรือยังกับสังคมผู้สูงอายุ? พบกับงานสัมมนา AGING WELL The New Frontiers of Service Design information ที่จะเปิดเผยวิธีคิดสำหรับการรับมือกับภาวะสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่สังคมสเกลใหญ่ขนาดเมือง ไปจนถึงการออกแบบสิ่งของชิ้นเล็กๆ โดยการบรรยายจากวิทยาการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ งานสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่
สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน ญี่ปุ่น / ค.ศ. ๒๐๑๔ ประชากรญี่ปุ่นลดลง ๒.๕ แสนคน (จากมากกว่า ๑๒๗.๒๕ ล้านคน ลดลงเหลือประมาณ ๑๒๗ ล้านคน) ด้วยอัตราการเกิดต่ำ คือ ๑.๔ คนต่อครอบครัว จึงไม่เพียงพอทดแทนประชากรที่ลดลง ขณะประชากรอีกหนึ่งในสามกำลังเข้าสู่วัยเกษียณ  ถ้ามองเผิน ๆ ญี่ปุ่นมีประชากรมาก เช่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงมีคนอาศัยอยู่กว่า ๑๓ ล้านคน ทว่าสถิติล่าสุดบอกเราว่าวิกฤตประชากรแสดงตัวชัดเจนมากขึ้น ปัจจุบันคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นยังคงเลือกย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อหาโอกาสทางหน้าที่การงาน คนชราในชนบททยอยจากไปตามอายุขัย ผลคือเกิดเมืองร้างหลายแห่งในชนบท  ขณะนี้ทุกเจ็ดเมืองในญี่ปุ่นจะมีอย่างน้อยหนึ่งเมืองที่กลายเป็นเมืองร้างอย่างสมบูรณ์เพราะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อีกต่อไป ภาพจาก : http://jpninfo.com/wp-content/uploads/2015/09/ghost-town.jpg ตีพิมพ์ใน นิตยสาร
เรื่อง : รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ ภาพ : กิตติธัช โพธิวิจิตร [caption id="" align="aligncenter" width="500"] ช่องกว้างขนาดพอดีหนึ่งคน กลายเป็นบ้านพักชั่วคราวของแมวจรทั่วสารทิศที่ "รักษ์" วชิรา ทวีสกุลสุข คอยดูแล ทั้งเล่น ให้อาหาร และทำความสะอาดใช้เวลาวันละ