bangchak7announce

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน” ปี 7 :เล่าเรื่องด้วยภาพ “ตามรอยศาสตร์พระราชา”

 1. รัตนา พวงจันทร์
 2. นฤพาน รุ่งรัตน์มณีมาศ
 3. ณิชาธร ตั้งศรีถาวร
 4. เอกภาพ อย่างดี
 5. ปุณยวีร์ ณรงค์ฤทธิ์
 6. กฤติญา กวินอัฑฒ์
 7. ฉัตรชนก โชติสิริสถาพร
 8. ไกร สาตรักษ์
 9. ณภัทรสร สุขสิน
 10. คณิน เตชะศรินทร์
 11. วรากร เจนสมุทร
 12. เพชราภรณ์ โพธิ์พงษ์
 13. ภานุพงศ์ ศานติวัตร
 14. รุ่งธิวา ทรงสุข
 15. อำพล ถมคำ
 16. ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์
 17. ญาณิศา พิมพ์หาญ
 18. ธนาธิป นิ่มโอ่
 19. ปิยะพร ธนารักษ์
 20. ณิชวิทย์ อิศราพฤกษ์
 21. กุลชนาฎ เสือม่วง
 22. กันต์กนิษฐ์ ผลพอตน
 23. เจียรยุทธ์ รัตนศิริกุลเดช
 24. สุภาวดี กุมทอง
 25. ปกป้อง จิตจำนงค์เมต
 26. พรรษา จงไพบูลย์กิจ
 27. กฤษฏ์ นงนิ่ม
 28. สโรชา เอิบโชคชัย
 29. วิราพร คงนวล
 30. ปภาวี ประชาโชติ
 31. พชรธรณ์ ศรีสุวรรณ
 32. ถิรายุ อมฤตนทีธร
 33. ซาฟีร่า เหล็มปาน
 34. พัชริดา ภักดิ์ดี
 35. วนันต์ญา ดวงตานน
 36. ชนาธิป บุญเกิด
 37. ศุภิสรา ชูภักดี
 38. ไชยวุฒิ ศรีรักษา
 39. สันติ ใจแสน
 40. ณฐมน รัตนสุภา
 41. ณิชกานต์ ชิดเชี่ยว
 42. ปวิชญา วินทะไชย
 43. พรนภัส พุฒพล
 44. กรดนัย เด๊าท์เซนเบอร์ก
 45. พัสกร แนบสนิท
 46. ขวัญชนก ฉัตรสีรุ้ง
 47. กานต์ชนก จันทร์ศิริ
 48. พิมพ์ชนก ศิริสรรพ
 49. นภัสรา อัศวเลิศศักดิ์
 50. อกาลิโก นาคทองคง

รายชื่อสำรอง

 1. ธีระวุฒิ วิเชียรแก้ว
 2. คณิศร ชมภูเมืองชื่น
 3. เยาวลักษณ์ นาพิณ
 4. อรุณี บัวแก้ว
 5. ปราโมทย์ เถาว์ชาลี
 6. ปรเมทร์ ท้าวบุปผา
 7. วศิน ศิลากอง
 8. ลิฬลณี อิ่มใน
 9. กชพร สมวงศ์
 10. ปรายฟ้า สมบูรณ์
 11. กชกร จิระพันธุ์
 12. ณฐาภพ สังเกตุ
 13. สุวิดา ยอดทอง
 14. ศศิภักดิ์ ศิริกระจ่าง
 15. อุษา แก้วธิวัง

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นส่งอีเมลยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
ที่ inbox เพจ Sarakadee Activity

ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ (ทีมงานจะติดต่อรายชื่อสำรองตามลำดับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์)

หากชื่อหรือนามสกุลที่ประกาศผิด กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องตอนยืนยันสิทธิ์ สำหรับใช้ในการทำประกันการเดินทางและอุบัติเหตุให้ระหว่างออกค่ายต่างจังหวัดค่ะ

น้องที่ตอบรับเข้าร่วมทุกคน ต้องสามารถร่วมค่ายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ อาคาร M Tower (BTS สถานีบางจาก ทางออก 4) และค้างคืนระหว่างวันศุกร์ที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้

หมายเหตุ
1) วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้นรถบัส ณ นิตยสารสารคดี บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด สนามบินน้ำ เวลา 06.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เดินทางถึงสำนักงานนิตยสารสารคดี ในเวลา 17.00 น. โดยประมาณ
2) กรณีต้องการให้ออกจดหมายขออนุญาต สามารถแจ้งขอกับทีมงานได้ค่ะ

กำหนดการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เช้า เรียนรู้ทฤษฎีเขียนและภาพอย่างเข้มข้น
บ่าย เปิดประสบการณ์สุดล้ำ ปั้มน้ำมันหัวจ่ายลอยฟ้าที่แรกของไทยและนิทรรศการ Interactive ณ ศูนย์การเรียนรู้บางจาก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เช้า พบกันที่บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สนามบินน้ำ) เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่เรียนรู้ บ้านสะนำ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
บ่าย ลงพื้นที่ปฏิบัติ เก็บข้อมูล ถ่ายภาพ ทำความรู้จักกับชุมชนยั่งยืน วิถีชีวิตพื้นถิ่น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เช้าลงพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เก็บข้อมูล ถ่ายภาพที่ “ไร่อุ๊ยกื๋อ”และ “ไร่สีฟ้า” เรียนรู้วิถีเกษตรอย่างยั่งยืนบ่ายสร้างสรรค์คอนเทนต์จากโจทย์ที่ได้รับ

บ่าย_สร้างสรรค์คอนเทนต์จากโจทย์ที่ได้รับ

เย็นพบกับวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ โดย พี่ก้อง บารมี เต็มบุญเกียรติ ช่างภาพสารคดีชั้นนำของเมืองไทย.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ช้า นำเสนอผลงาน.

บ่ายเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สิ่งของที่ควรเตรียม

อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว กล้อง โน้ตบุ๊ก สมุด ปากกา
ชุดและรองเท้าพร้อมเลอะ พร้อมลุย
ยาประจำตัว
กระบอกน้ำส่วนตัว (จำเป็นต้องมีทุกคน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
โทร 0-2547-2700 ต่อ 120 (พี่ชม), 319 (พี่จ๋า) หรือ 0-90982-1130 (พี่ชม)

facebook : Sarakadee Activity
บริหารโครงการโดยทีมงาน นิตยสาร สารคดี