skdcamp15poster

ค่ายสร้างนักเขียนและช่างภาพสู่การเป็นนักสารคดีมืออาชีพ เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับกูรูในวงการสารคดี พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานสารคดีเพื่อสังคม
ตลอด 4 เดือนในห้องเรียนค่ายสารคดี น้องๆ จะได้พบกับ

.

ห้องเรียนพิเศษ 4 เดือน เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติภาคสนาม
.
เรียนรู้จากตัวจริงด้านสารคดี นำโดย สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร สารคดี วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนมือรางวัล วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ กองบรรณาธิการสารคดียุคต้น และ ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล กองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี
.
ร่วมด้วยวิทยากรด้านการถ่ายภาพ สกล เกษมพันธุ์ บรรณาธิการภาพนิตยสาร สารคดี บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช รองบรรณาธิการภาพนิตยสาร สารคดี ประเวช ตันตราภิรมย์, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง ช่างภาพจากนิตยสาร สารคดี พร้อมทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
.
พบวิทยากรบันดาลใจ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสาร สารคดี อรสม สุทธิสาคร นักสารคดีหญิงรางวัลศิลปาธร
.
ผลงานที่ผ่านการคัดสรรจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร สารคดี
ที่สำคัญ ! พบกับมิตรภาพร่วมทางฝัน
.
เงื่อนไขการสมัคร
1) รับสมัครประเภทนักเขียนและช่างภาพ อายุระหว่าง 18-25 ปี
2) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน (ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนด จำนวน 8 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน
ครั้งที่ 4 วันที่ 22-23 มิถุนายน
ครั้งที่ 5 วันที่ 6 กรกฎาคม
ครั้งที่ 6 วันที่ 20 กรกฎาคม
ครั้งที่ 7 วันที่ 17 สิงหาคม
ครั้งที่ 8 วันที่ 14 กันยายน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
ขั้นตอนการสมัคร
1) ดาวน์โหลดใบสมัครที่
นักเขียน :
ช่างภาพ :

สมัครตำแหน่งนักเขียน

ส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างงานเขียนอย่างน้อย 1 ชิ้น เลือกชิ้นที่ดีที่สุด ส่งมาในรูปแบบไฟล์เวิร์ด หรือพีดีเอฟ

ส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างภาพถ่ายอย่างน้อย 10 ภาพ (กรณีไฟล์ใหญ่ให้ใช้บริการฝากไฟล์ได้)
หากมีเว็บไซต์รวมผลงานของตัวเอง ให้ระบุในแบบฟอร์มใบสมัคร
.
2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ 30 เมษายน 2562
3) สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร นักเขียน 25 คน และช่างภาพ 25 คน วันที่ 11 พฤษภาคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัพเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Sarakadee Activity
โทร. 0-2547-2700 ต่อ 120 (พี่ชม), 319 (พี่จ๋า)