ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ภาพ : ฝ่ายภาพสารคดี