prem4 01

ในประวัติศาสตร์ระบอบประชาธิปไตยไทย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ทำงานในหน้าที่ประมุขฝ่ายบริหารต่อเนื่องกันยาวนานที่สุด คือ ๘ ปี ๕ เดือน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ท่านเป็นองคมนตรี ต่อมาอีกเพียงสัปดาห์เดียวก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศยกย่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไว้ในฐานะ “รัฐบุรุษ” ดังมีความตอนหนึ่งในพระบรมราชโองการว่า

“…ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านั้น พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนเป็นที่ประจักษ์ในความปรีชาสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและความเป็นอยู่ของชาวชนบทให้มั่นคง อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ…”

แม้เวลาจะล่วงเลยมานานพอสมควร พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ยังคงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของบริษัทบางจากฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก่อนที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พลเอกเปรม ประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ และในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในวัย ๙๖ ปี ยังให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน “บ้านบางจากฯ” ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้ง ๓๒ ปี บางจาก โดยมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบางจากฯ ร่วมต้อนรับด้วยความปลื้มปีติ

prem4 02
คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 
ชมนิทรรศการ “การเติบโตอย่างยั่งยืนของบางจากฯ” พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนปัจจุบัน เป็นผู้นำเยี่ยมชมบางจากฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและกิจการ โดยเริ่มจากนิทรรศการ “การเติบโตอย่างยั่งยืนของบางจากฯ” ที่บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจของบางจากฯ ในสมัยที่พลเอกเปรมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สู่ยุคปัจจุบันโดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านของการดำเนินกิจการด้านพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ พลเอกเปรมได้ให้โอวาทแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบางจากฯ ในการดำรงตนเป็นคนดี มีความกตัญญูรู้คุณ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคมไทย พร้อมดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

prem4 03
“ผู้ให้กำเนิด” บางจากฯ ปลูกต้นอินทนิลไว้เป็นที่ระลึก
prem4 04
ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร และพนักงานบางจากฯ

บางจากฯ ในวันนี้ นอกจากจะดำเนินกิจการด้านพลังงาน และขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้ว ยังคงยึดมั่นแนวทางการมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยด้วยการก่อตั้งมูลนิธิใบไม้ปันสุขที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทย พร้อมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้และพร้อมสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายความยั่งยืนของโลกด้วย

การถึงแก่อสัญกรรมของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ขณะมีอายุ ๙๙ ปี เมื่อเวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที ของวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถือเป็นการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง และเป็นการสูญเสีย “ผู้ให้กำเนิด” บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ในวันนี้คุณูปการของ “ป๋าเปรม” ย่อมเป็นที่จดจารจารึกในหัวใจของชาวบางจากฯ และ “คำขวัญ” ที่ท่านได้เขียนฝากไว้เมื่อคราวที่มาเยือน “บ้านบางจากฯ” ครั้งล่าสุด จะยังคงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสืบไป 

“คนไทยกำลังตั้งตาคอยดูว่า ในอนาคต บริษัทบางจากฯ ของเรา จะรุ่งโรจน์ โดดเด่น ไปไกลแค่ไหน หวังพวกเราจะช่วยกันสุดฝีมือ เพื่อคนไทยจะได้สมหวัง”

อ้างอิง

 • จุฬา สุดบรรทัด. “คุณธรรมในธุรกิจ : การศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจ ควบคู่
 • กับการทำประโยชน์เพื่อสังคม ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
 • (มหาชน)” รายงานการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและ
 • พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ
 • รู้ (องค์การมหาชน) ๒๕๔๘.
 • บางจาก ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ พลังสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน. กรุงเทพฯ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๕.
 • เส้นทางพลังงานกับบางจาก. กรุงเทพฯ : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
 • (มหาชน), ๒๕๕๘.
 • อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา (บรรณาธิการ). มองกองทัพผ่านผลงานรัฐบุรุษ
 • พลเอก เปรม ติณสูลานนท์. กรุงเทพฯ : กองทัพบกและมูลนิธิรัฐบุรุษ
 • พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, ๒๕๔๓.