ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศาลปกครองสงขลานัดอ่านคำสั่งเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือรู้จักในชื่อ “กำแพงกันคลื่น” หาดม่วงงาม โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น คุ้มครองหาดม่วงงาม ระงับโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น

โครงการกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม มีความยาวประมาณ ๒,๗๐๕ กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล หมู่ ๗ หมู่ ๘ และหมู่ ๙ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชาวบ้านม่วงงามฟ้องคดีต่อศาลขอให้ยกเลิกโครงการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ปรับสภาพชายหาดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว

ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทำให้การก่อสร้างถูกชะลอออกไป แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองร้องอุทธรณ์เพื่อขอดำเนินโครงการต่อ ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องกับศาลปกครองชั้นต้นให้ระงับโครงการไว้

ศาลเห็นว่ากำแพงกันคลื่นหาดม่วงงามจะก่อสร้างลงไปในทะเล ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชายหาด อีกทั้งพิจารณาข้อเท็จจริงจากชาวบ้านและเทศบาลเมืองม่วงงามที่ยืนยันว่าชายหาดม่วงงามเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ตามฤดูกาล ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง เทศบาลเมืองม่วงงามมีมาตรการในการป้องกันด้วยวิธีปักไม้และวางกระสอบทราย คำร้องของกรมโยธาธิการที่จะดำเนินโครงการต่อจึงไม่สมเหตุผลเพียงพอ จึงมีคำสั่งให้ระงับโครงการก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

กรณีหาดม่วงงามนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ ช่วยกันยืนยันข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่ และถือเป็นคดีก่อสร้างกำแพงกันคลื่นคดีแรกที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ระงับโครงการไว้