ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 18

ประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 18
Ecoliving ดิน ฟ้า ป่า น้ำ

นักเขียน

 1. ยสินทร กลิ่นจำปา 
 2. ฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล 
 3. สิปโปทัย ศรีบุญเรือง 
 4. คิรากร สุนทรโชติ 
 5. ณัฐณิชา โอภาสเสรีผดุง 
 6. ภัทราภรณ์ ฮอย 
 7. สุทธิดามาศ พันธ์พินิจ 
 8. ยุทธการ ศรีเขียวพงษ์ 
 9. เมธาวี ทวีผล 
 10. ขจรพงศ์ ประศาสตรานุวัตร
 11. ศศิตา มณีวงษ์ 
 12. ธันยชนก อินทะรังสี 
 13. ซูไรญา บินเยาะ 
 14. ธราดล ประพงษ์ 
 15. เนตรนภา ก๋าซ้อน 
 16. ปภาดา โพธลักษณ์ 
 17. วรรณพร กิจโชติตระการ 

สำรอง

 1. ปิยาพัชร นนทะสี
 2. อรกช สุขสวัสดิ์ 
 3. นนท์พิเชษฐ์ชาญชัยหา
 4. ภาสพล โชคชัยณรงค์ 
 5. วิจิตรา รักวงษ์ 
 6. รพีพรรณ พันธุรัตน์ 
 7. ซอแก้ว ลิมปิชาติ

ช่างภาพ

 1. กรวรรณญา ถาวรวิริยะนันท์
 2. ปรมินทร์ นกจิบ
 3. ธนชิต สิงห์แก้ว
 4. คชาธร ขจรบุญ
 5. กฤตย์ ศิริสัจจาพิพัฒน์
 6. ธเนศ แสงทองศรีกมล
 7. ณัฏฐวุฒิ เทียนธีระบุญญา
 8. ณัฐมล น้อยตะริ
 9. กัปตัน จิรธรรมานุวัตร
 10. ไวทย์ อนุรักษ์กฤษณา
 11. ฟ้ารุ่ง แสงภักดี
 12. ภรัณยู วรรณศรีพิศุทธิ์
 13. จิรศักดิ์ ทับแพ
 14. ธนากร เพื่อนรักษ์
 15. ณิชกมล สุขเจริญโชค
 16. วรเมธช์ อรรถสงเคราะห์
 17. วันนิษา แสนอินทร์

สำรอง

 1. กฤต คหะวงศ์
 2. ธนภัทร พัฒเจริญ
 3. ก้องกนก นิ่มเจริญ
 4. วรรณวิสา คล้ายคลึง
 5. ปัญญดา จินดารัตน์
 6. อารีย์ เลิกนอก
 7. ธัญจิรา เสนาะ

วิดีโอ

 1. อนิตา บุญเนือง
 2. อัครเดช สมศรี
 3. อัพดอล พงค์สวัสดิ์
 4. ภูมิธิดา วิทโยภาส
 5. อัครวิชญ์ ไชยสัจ
 6. ปาลิตา พันธ์สุข
 7. ปัณณทัต ศรีอินทร์
 8. ชาคริต ชินโชติ
 9. ณัฏฐวุฒิ ลอยสา
 10. สุรพงษ์ ใจจันทร์
 11. ธัมมวัฒน์ ใจทา
 12. อารียา บุญตาทิพย์
 13. วิลาวัลย์ สุยะลา
 14. ภูตะวัน เสน่ห์ภักดี
 15. ประกิจ น่วมศรีนวล
 16. ณัชฐนิชา เพียขันทา

ขอให้ผู้มีรายชื่อจากนี้ส่งข้อความยืนยันสิทธิ์แจ้งลำดับ ชื่อ-สกุล 
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 16.00 น. ที่ inbox เพจ Sarakadee Magazine

ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
(ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดีครั้งที่ 18
ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
(ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนด) ตามกำหนดการต่อไปนี้

 • กิจกรรม#1 1 มิถุนายน
 • กิจกรรม#2 1-9 มิถุนายน (บทเรียนออนไลน์)
 • กิจกรรม#3 11 มิถุนายน ⟡ ⟡ ⟡ (ย้ายจากวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน)
 • กิจกรรม#4 16-17-18 มิถุนายน *ลงพื้นที่
 • กิจกรรม#5 1-2 กรกฎาคม
 • กิจกรรม#6 5-6 สิงหาคม
 • กิจกรรม#7 24 กันยายน ⟡ ⟡ ⟡ (ย้ายจากวันเสาร์ที่  23 กันยายน)
 • กิจกรรม#8 14 ตุลาคม
 • *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี
และลงพื้นที่ต่างจังหวัดค้างคืน 1 ครั้ง ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับผู้เข้าอบรมอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัพเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่
inbox : Sarakadee Magazine
พี่ใบตอง 02-5472700 ต่อ 139 หรือ 098-264-8590