ค่ายสารคดีครั้งที่ 19

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 19 – รอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
สถานที่ :
ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3
อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี

โดยแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย

• รอบเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น.
• รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30 น.

 • ผู้ที่มาถึงช้ากว่าเวลา 08.15 น. (รอบเช้า) และ 12.45 น. (รอบบ่าย) ไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

⟡ ยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ก่อนเวลา 18.00 น. ทาง inbox Sarakadee Magazine
⟡ ผลงานเพิ่มเติมสามารถเตรียมไปพรีเซนต์กับคณะกรรมการ โดยทีมงานจะเตรียมโน้ตบุ๊คไว้ให้ (ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้)
⟡ รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์มีดังนี้ ⟡

ทีมนักเขียน
รอบเช้า หมายเลข 1-18

 1. ณิชมน ทุมมา
 2. ลลิดา แก้วมงคล
 3. อันดามัน ภู่วิจิตรวราภรณ์
 4. อัยการ ศรีดาวงศ์
 5. วรัชยา สุริยะพันธุ์
 6. วงศกร ลอยมา
 7. ศรัณย์กร อาจหาญ
 8. อารีนุช อุดมผล
 9. ธนกร จิณณ์เมธา
 10. อารียา เลยไธสง
 11. ลักษณา คชาบาล
 12. กฤษณา หรนจันทร์
 13. สลิณา จินตวิจิต
 14. วรพร รุ่งวัฒนโสภณ
 15. ศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย
 16. ศิรินาถ ขันจันทร์แสง
 17. พนิตพร ศฤงคาร
 18. จิดาภา เอกอัคร

รอบบ่าย หมายเลข 19-26

 1. รัตนาภรณ์ น้อยวงศ์
 2. พงศ์พิเชษฐ์ วงศ์เนตรสว่าง
 3. พรทิพย์ เภาพันธ์ยงค์
 4. ธนธร จิรรุจิเรข
 5. ณิชากร คงบำเพ็ญ
 6. สุฮารียา ยะโต๊ะ
 7. ผณินทร เสียงเย็น
 8. นทธร เกตุชู

ทีมช่างภาพ
รอบเช้า หมายเลข 1-15

 1. สุดารัตน์ จังโส
 2. พชรภา พิพัฒน์นัดดา
 3. อาชวิน ฉัตรอนันทเวช
 4. ศุภสัณห์ กันณรงค์
 5. ธรรมรัต นาคถิตย์
 6. ชาคิต สรวลสันต์
 7. กรวรรณ ชะลาชล
 8. ดวงนฤมล ดามาพงษ์
 9. กาญจน์หทัย ขันติยู
 10. สิรินธร เผ่าพงษ์ไทย
 11. กฤษฎ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
 12. มธุมาส ยะสุรีย์
 13. ธีรภัทร ศุภพิทักษ์ไพบูลย์
 14. ลลิภัทร แสนแทน
 15. ธนาธิป นิ่มโอ่

รอบบ่าย หมายเลข 16-23

 1. ธนภรณ์ จิตตะยโศธร
 2. พศิน กิรติพงษ์วุฒิ
 3. ถิรดา สารธิ
 4. ชญาดา จิรกิตติถาวร
 5. ณิชมน นิตยโกศล
 6. นินอร์รี ดอลี
 7. ธัญศิษฐ์ อิงคยุทธวิทยา
 8. ธเนศ แสงทองศรีกมล

ทีมวิดีโอครีเอเตอร์
รอบเช้า หมายเลข 1-15

 1. พิสิษฐ์ โชติพงษ์
 2. อิสระ ใจดี
 3. ธัญจิรา แปชน
 4. ปฏิภาณ ดำรงกิจมั่น
 5. ภูมิรพี ศิริพัฒนสารกิจ
 6. นัฐชา อุดรเสถียร
 7. ปวิช การุณวิเชียร
 8. พนิดา ช่างทอง
 9. พัทธนันท์ สัจจวัฒน์วราภา
 10. ฟารีส บือราเฮง
 11. เกริกกานต์ พูลสวัสดิ์
 12. มิ่งขวัญ ทิพย์ทอง
 13. ฉัตรชัย คำพิชิต
 14. มูนา อัลรุไดนี
 15. สราวุธ ถิ่นวัฒนากูล

รอบบ่ายหมายเลข 16-23

 1. สุจิรา ผ่องศรี + สิรวิชญ์ คิมหะจันทร์
 2. วีร์ศรัณย์ เคล้าคลึง + ภูเกล้า มีวรรณ
 3. ศุภากร มากดำ + ศุภนุช ศรีฟ้า
 4. ธาดา สาติยะ + ณัฐวุฒิ สากระสัน
 5. ธนกฤต ศรีวิลาศ + ภูมิรพี ศิริพัฒนสารกิจ
 6. พิรพัฒน์ เพชรขาว + ขวัญหทัย ม่วงมงคล
 7. กวิน สิริจันทกุล + กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์
 8. จิรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์ + จตุรพิธ ถิรเนตร

👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัปเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ inbox : Sarakadee Magazine

สนับสนุนโดย

 • วิริยะประกันภัย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
 • Nikon
 • กลุ่มธุรกิจ TCP

กิจกรรมโดย
SarakadeeMagazine