สำรองนักเขียนประเภทเดี่ยว

 1. พนิตพร ศฤงคาร
 2. อันดามัน ภู่วิจิตรวราภรณ์
 3. อารียา เลยไธสง
 4. ศรัณย์กร อาจหาญ
 5. วรัชยา สุริยะพันธุ์

สำรองช่างภาพประเภทเดี่ยว

 1. กาญจน์หทัย ขันติยู
 2. ธรรมรัต นาคสถิตย์
 3. ธนาธิป นิ่มโอ่
 4. ชาคิต สรวลสันต์
 5. ศุภสัณห์ กันณรงค์

สำรองวิดีโอครีเอเตอร์ปประเภทเดี่ยว

 1. อิสระ ใจดี
 2. ฉัตรชัย คำพิชิต

สำรองนักเขียน – ช่างภาพ ประเภททีม

 1. ผณินทร เสียงเย็น + ธัญศิษฐ์ อิงคยุทธวิทยา
 2. ธนธร จิรรุจิเรข + ชญาดา จิรกิตติถาวร
 3. พรทิพย์ เภาพันธ์ + ถิรดา สารธิ
 4. พงศ์พิเชษฐ์ วงศ์เนตรสว่าง + พศิน กิรติพงษ์วุฒิ

สำรองวิดีโอครีเอเตอร์ประเภททีม

 1. วีร์ศรัณย์ เคล้าคลึง + ภูเกล้า มีวรรณ
 2. ชัญญา ปาลกะวงศ์ + เอมมีลี่ เพียร
 3. สุจิรา ผ่องศรี + สิรวิชญ์ คิมหะจันทร์

ขอให้ผู้มีรายชื่อจากนี้ส่งข้อความยืนยันสิทธิ์แจ้งประเภท ลำดับ ชื่อ-สกุล พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
ภายในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ที่ inbox เพจ Sarakadee Magazine

ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
(ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดีครั้งที่ 19
ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน
(ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนด) ตามกำหนดการต่อไปนี้

กิจกรรม 1 (ออนไลน์ วันที่ 22 มิถุนายน) นัดพบเปิดค่าย แนะนำกิจกรรมในค่าย
กิจกรรม 2 (ออนไซต์ วันที่ 29-30 มิถุนายน) เตรียมความพร้อม ปูพื้นฐาน Soft Skill Hard Skill
กิจกรรม 3 (วันที่ 12-13-14 กรกฎาคม รวม 3 วัน 2 คืน) ร่วมเรียนรู้การลงพื้นที่ชุมชน ทำงานเป็นทีม สร้างงานชิ้นที่ 1
กิจกรรม 4 (ออนไซต์ วันที่ 3-4 สิงหาคม) () วิจารณ์งาน อบรม และเตรียมการทำงานชิ้นที่ 2 “อยู่ดี ตายดี”
(สิงหาคม-กันยายน) ลงพื้นที่สร้างงานชิ้นที่ 2 “อยู่ดี ตายดี” ด้วยตนเอง
กิจกรรม 5 (ออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม) ปรึกษาการทำงานชิ้นที่ 2
กิจกรรม 6 (ออนไซต์ วันที่ 21-22 กันยายน รวม 2 วัน 1 คืน) วิจารณ์งาน 2 ปรับแก้ เรียนรู้ครั้งสุดท้าย-พิธีปิดค่าย

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมวิริยะ ศูนย์วิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT ลุมพินี) (ยกเว้นกิจกรรม6)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัพเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่
inbox :Sarakadee Magazine
ใบตอง 02-5472700 ต่อ 139 หรือ 098-264-8590

สนับสนุนโดย

 • วิริยะประกันภัย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
 • Nikon
 • กลุ่มธุรกิจ TCP

กิจกรรมโดย
SarakadeeMagazine