เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : ประพันธ์
จำนงค์ ศรีนวล : ภาพ

@ วิบวิบแวมวอม
มัวมัวแมมมอม
กระท่อมริมทาง
เลือนเลือนสลัว
รัวรัวรางราง
กระท่อมริมทาง
กลางทุ่งกลางนา
@ สีส้มสีขาว
สว่างพร่างพราว
ดุจดาวดาษดา
ค่อยหยดค่อยหยาด
ละหยาดระย้า
ดุจดาวดาษดา
ด้วยดวงดอกเทียน