พิธีมอบรางวัลบรรณาธิการดีเด่นรางวัล “คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร