รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม สารคดี FC # 3
“BIRDS LOVER” ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน วันที่ 22-23 ก.พ.57

มีรายชื่อดังนี้

1.คุณสุมล วิริวุฒิกร
2.คุณปรีชา ธนเพิ่มพูล
3.คุณไพโรจน์ วงษ์เทียน
4.คุณไพศาล พังจุนันท์
5.คุณฐิติพร พันธุ์โสภา
6.คุณอนุชตรา นลินนพคุณ
7.คุณสุณิษา วงศ์จิรัง
8.คุณณัฐกัญญ์ กอพัฒนาชัยเจริญ
9.คุณพรรัศมี แซ่ฉั่ว
10.คุณพณรังสี สู่ความดี
11.คุณภูมิใจ พนมภูมิ
12.คุณวิชชุกร บ่อเงิน
13.คุณบุญตาล สิงห์คำ
14.คุณพงศ์ณพรรฐ์ เตียวกุล
15.คุณปริญญา ก้อนรัมย์
16.คุณพรไพลิน จิระอดุลย์วงค์
17.คุณณัฏฐพล อินธิแสน
18.คุณบุตดา โชติมานวิจิต
19.คุณภัทรานิษฐ์ นอขุนทด
20.คุณมณีรัตน์ เปลี่ยนพันธุ์