campfinalposter

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 11 –  รอบ final

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 11 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักเขียน
1. สุพรพงษ์     ทองกั๊ก
2. สุธาน         บัวใหญ่
3.เจนยุภา         จันทร์ตรี
4. จุฑามาศ     บุญเย็น
5. นลิน         สินธุประมา
6. ชัชวาล         สุวรรณสวัสดิ์
7. นงนภัส         ร่มสุขวนาสันต์
8. เนติเชาวน์     คงแก้ว
9. อรอุมา         ศิลป์วัฒนานุกูล
10. ปวีณา     ห้อยกรุด
11. ภีมรพี         ธุรารัตน์
12. วรรณวิสา     สุภีโส
13. วรรณิดา     อาทิตยพงศ์
14. แพรวนภางค์     กัปตัน
15. ณิชาปวีณ์     พรรุจีลักษณ์
16. โทรนัด     เทียนอุดม
17. วริยา         ช่างไม้
18. ภานุชนาถ     สังข์ฆะ
19. สิรามล     ตันศิริ
20. สุภาวดี     เจ๊ะหมวก
21. มัลลิกา     วิรุฬหธรรม
22. ปราถนา     สำราญสุข
23. มนัสชนก     แดงนิเวศน์
24. รสสุคนธ์     สารทอง
25. โสรญา     อะทาโส

ช่างภาพ
1. ทศวรรณ     สุขโชติ
2. นราธิป         เผือกผ่องใส
3. อณวิทย์         จิตรมานะ
4. นิธิภัทร์         พิพัฒน์ประเทือง
5. วิทวัส         นินวิบูลย์
6. วริศ         โสภณพิศ
7. จุฑารัตน์      ภิญโญดุลยเจต
8. รัชนี         พรหมพันธุ์ใจ
9. ศักษ์ณรินทร์     ไชยฤกษ์
10. วณัฎฐ์     ศรีวิชัย
11. ภิญญาพัชญ์     ปรีดาบุญ
12. ฐิติกรณ์     นันบุญมา
13. กันต์หทัย     จิตรไมตรีเจริญ
14. พานิตา     ขุนฤทธิ์
15. วุฒิชัย         เสือใหญ่
16. ณัฐภัทร     วรรณลี
17. พนัชกร     คล้ายมณี
18. โสภณัฐ     โสมขันเงิน
19. สุดภูไพร     หวังภูกลาง
20. ศุภสิน     พูนธนาทรัพย์
21.  วิศรุต         แสนคำ
22. อาคม        พวงมาลี
23. ยศภัทร์    อาษารัฐ
24. รตานันท์     รัตนะ
25. ณัฐพร     แสงอรุณ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้อีเมลยืนยันสิทธิ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14  พฤษภาคม 2558 ที่ [email protected]
ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์(ทางโครงการจะให้โอกาสสำหรับผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

*อีเมลยืนยัน โปรดแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้จริง) อีเมล(ที่ใช้ส่งงานตลอดค่าย)
2. ระบุขนาดตัว และไซส์เสื้อยืด สำหรับเสื้อค่าย
S 18″ / M 20″ / L 22″ / XL 24″
4. อื่นๆ เช่นปัญหาในการเดินทางมาอบรม  บ้านอยู่ต่างจังหวัด  โรคประจำตัว อาหารที่ไม่ทาน เป็นต้น

**ผู้รับการอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งตามกำหนดการต่อไปนี้

ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 พิธีเปิดโครงการ ค่ายสารคดีครั้งที่ 11
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558  ลงพื้นที่ชุมชนสองฟากฝั่งคลองบางกอกใหญ่
ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 (*เลื่อนจากวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558)
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่  27 มิถุนายน  และ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ลงพื้นที่ชุมชน ฝึกปฏิบัติเข้มข้น     จำนวน 2 วัน 1 คืน ในต่างจังหวัด
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่  1 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่  29 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 พิธีปิดโครงการอบรบค่ายนักเขียน สารคดี 11 และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม

สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี ยกเว้นครั้งที่ 1 วันลงพื้นที่ และครั้งที่ 3 ซึ่งมีการลงพื้นที่ค้างคืนต่างจังหวัด ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับน้องอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ชม โทร 02-2816110 ต่อ 113 หรือ 090-982-1130

ติดตามกิจกรรมของค่ายที่ www.facebook.com/sarakadeeactivity