ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 4”

1. น.ส.กรกนก เศรษฐโชดึก
2. น.ส.จิตรารัตน์ จันทนา
3. น.ส.ธนาวดี แทนเพชร
4. น.ส.ธารทิพย์ อุปรีย์
5. น.ส.นันทพร หวังรุ่งทรัพย์
6. น.ส.นาเดีย กาพอ
7. น.ส.บุษยา กิ่งนอก
8. น.ส.ปิยากร ยงวณิชย์
9. น.ส.ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล
10. น.ส.พรชนก คำนา
11. น.ส.พรพิมล ปัญโยแก้ว
12. น.ส.พรรณผกา แก้วติน
13. น.ส.พรรณพัสตร์ จงเจริญวงศ์
14. น.ส.มรกต ศิริพละ
15. น.ส.รัฐพร หวังรุ่งทรัพย์
16. น.ส.วรรณกานต์ สิทธิสุข
17. น.ส.วรรณกานต์ โอภาสเสถียร
18. น.ส.วรรณรดา สุขตะวิจิตร
19. น.ส.วรรณิตา จิระสถิตย์วรกุล
20. น.ส.วลัยทิพย์ รุ่งโรจนาธร
21. น.ส.วิรดา หละเขียว
22. น.ส.วิสาร์กร โพธิ์ทิพย์
23. น.ส.ศิวพร อริยกานนท์
24. น.ส.ศุภรัสมิ์ พิพิธยากร
25. น.ส.สรนันท์ กองจินดา
26. น.ส.สุชัญญา ยินดีสิงห์
27. น.ส.สุชาลิณี สุธารี
28. น.ส.สุดารัตน์ ฟังธรรมมงคล
29. น.ส.สุวัสชนา จันทโชติ
30. น.ส.อัคริมา ครุธสอน
31. น.ส.อัจจิมา ชำนาญนา
32.  น.ส.อิสรีย์  อรุณประเสริฐ
33. นายก้องภพ เกษมสุวรรณ
34. นายชัยวัฒน์ คำกุ้ม
35. นายชาคริต เพ็ชรเขตกรณ์
36. นายณัฐพล บุญผ่อง
37. นายตะวัน เดชวิริยตานนท์
38. นายธนกฤต จันต๊ะ
39. นายธนธร ทรงทับทิม
40. นายธรณ์เทพ ศรีเพ็ง
41. นายนบกมล ธนยากร
42. นายนุตร สมบุญพล
43. นายประเสริฐ โกะจับ
44. นายภูริณัฐ ชัยศิริลาภ
45. นายศรัณย์ ศรีมาจันทร์
46. นายศุภณัฐ ผากา
47. นายอิทธิธนัตถ์ สิทธิพรหม
48. นายเมธิชัย เตียวนะ
49. นายเสรี ชูก้าน
50. นายแทนไท นามเสน

สำรอง
1. น.ส.กรองกาญจน์ บุญถนอม
2. น.ส.กุณฑลา เซ่งลอยเลื่อน
3. น.ส.ดลฤดี วันคง z
4. น.ส.ตรีลดา แสงอรุณศิลป์
5. น.ส.ปิยาณี ตาแสงสา
6. นายประสพพงษ์ ดวงดี