stalk5

ชาวเลคือใคร
ชาวเลอยู่ที่ไหน
ทำไมชาวเลจึงกลายเป็นชาติพันธุ์ที่ถูกลืม
และทำไม…เมื่อมีโครงการพัฒนา ชาวเลจึงกลายเป็น “กลุ่มเปราะบางที่สังคมต้องช่วยกันปกป้อง”

นิตยสารสารคดี และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมทำความรู้จักและเข้าใจ โครงการพัฒนาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) และวิถีชีวิตกลุ่ม “ชาติพันธุ์ชาวเล” ในงาน

ส า ร ค ดี T a l k # 5
[ โครงการพัฒนาอันดามันกับชาติพันธุ์ชาวเล ]

เสวนาโดย

– ดร. นฤมล อรุโณทัย – นักวิชาการสถาบันวิจัยสังคม ผู้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ตั้งแต่ปี 2536

– ดร. เดชรัต สุขกำเนิด – อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมด้วย

– กิตติธัช โพธิวิจิต – ช่างภาพสารคดี เจ้าของผลงานภาพถ่าย เรื่อง ชาวเลอันดามัน ชาติพันธุ์ที่ถูกลืม นิตยสารสารคดี ฉบับ 371 มกราคม 2559

ดำ เ นิ น ร า ย ก า ร โ ด ย

– ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล – ผู้เขียน ชาวเลอันดามัน ชาติพันธุ์ที่ถูกลืม

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00-16.30 น.
ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

รับหนังสือ “ทักษะวัฒนธรรมชาวเล ร้อยเรื่องราวชาวเล”
โดยศูยน์มานุษยวิทยาสิรินธร
จำนวนจำกัด 30 เล่ม เท่านั้น

ลงทะเบียนร่วมงานที่ http://goo.gl/forms/32mlBmNOa1
….
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09-0982-1130 และ 0-2281-6110 ต่อ 113