378special1

เรื่องเล่าจาก “บางปะกง” สายน้ำแห่งชีวิต

จากต้นน้ำกำเนิดในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่และผืนป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีได้ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  จากนั้นสายน้ำก็ไหลคดเคี้ยวผ่านไปตามที่ราบของจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนลงสู่อ่าวไทย รวมความยาว ๑๒๒ กิโลเมตร ระบบนิเวศของลำน้ำซึ่งมีทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ทำให้แม่น้ำบางปะกงเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ผู้คนสองฝั่งได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ก่อร่างสร้างชุมชนและวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับสายน้ำมาตลอดหลายยุคสมัย จนกระทั่งปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงกำลังเข้ามาคุกคาม

เป็นเวลา ๑ ปีแล้วที่กลุ่มช่างภาพสารคดี 10FOTOS ได้เข้ามาถ่ายทอดความงดงามของสรรพชีวิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นประจักษ์พยานที่จะช่วยผลักดันแม่น้ำบางปะกงให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีความสำคัญของโลกที่เรียกว่า แรมซาร์ไซต์

เรื่องเล่าจาก “บางปะกง” จึงเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำนี้

378special2

แห่เทียนทางน้ำ นาวาธรรมในลำลาดชะโด

ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เห็นเรือพายเป็นร้อยลำมารวมอยู่ด้วยกัน แต่ยังมีภาพนี้อยู่ที่ลำคลองท้องถิ่นสายสั้น ๆ ที่ชื่อ ลาดชะโด ในวันงานแห่เทียนพรรษา–แม้ว่าเทียนพรรษาอาจไม่ใช่ปัจจัยจำเป็นของพระสงฆ์ในยุคนี้แล้วก็ตาม แต่งานบุญประเพณีระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศปฐมเทศนาอันเป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชา ยังคงได้รับการสืบสานโดยผสานเข้ากับวิถีท้องถิ่นของคนในลุ่มเจ้าพระยาอย่างสมสมัย