bookexpo21-poster

14696789_1166566043382849_1153297102_n

#เพราะหนังสือไม่ได้มีดีแค่ปก
มาร่วม… ‘เปิดหน้า’ …หนังสือดี
ที่บูทสารคดี-เมืองโบราณ L14
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21
13-24 ตุลาคม 2559 (10.00-21.00 น.)

โปรโมชัน ‘เปิดหน้า’
1) ซื้อครบ 300 บาท รับทันที ถุงผ้าวิริยะประกันภัย 1 ใบ
2) ซื้อครบ 500 บาท รับทันที Power bank ฟรี 1 อัน
3) ซื้อครบ 1,000 บาท รับทันที เสื้อยืด into the wild 1 ตัว

ส มั ค ร ห รื อ ต่ อ อ า ยุ ส ม า ชิ ก นิ ต ย ส า ร ส า ร ค ดี
1 ปี (12 ฉบับ) ราคาปกติ 1,440 ลดเหลือ 1,250 บาท รับทันทีเสื้อยืด Power of Knowledge 1 ตัว
2 ปี (24 ฉบับ) ราคาปกติ 2,880 ลดเหลือ 2,500 บาท รับหนังสือประมวลภาพพระปิยมหาราช 1 เล่ม
ส มั ค ร ส ม า ชิ ก ห รื อ ต่ อ อ า ยุ ส ม า ชิ ก ว า ร ส า ร เ มื อ ง โ บ ร า ณ
1 ปี (4 ฉบับ) ราคาปกติ 480 บาท ลดเหลือ 390 บาท รับกระเป๋าผ้า 1 ใบ
มาเปิดหนังสือใหม่ได้แล้ววันนี้
หรือสั่งซื้อออนไลน์ พร้อมรอรับที่บ้านคุณได้ที่
https://www.facebook.com/sarakadeeboranrobroo