31798160 - buddha statue candle lit in lent day at phutthamonthon in thailand.

(Vesak Day) ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญเดือน ๖ (ตามปฏิทินจันทรคติของไทยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล ณ ดินแดนชมพูทวีป นั่นคือ เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ(๘๐ ปีก่อนพุทธกาล) , วันที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(๔๕ ปีก่อนพุทธกาล), และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระองค์(๑ ปีก่อนพุทธกาล) ซึ่งพุทธศาสนิกชนมักประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศล และประกอบพิธีพุทธบูชาต่างๆ อาทิ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียบรอบอุโบสถ ถวายสักการะรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนปัจจุบัน

วันที่ 15 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 55 ได้พิจารณาให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญในระดับสากลในที่สุด ปัจจุบันเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ