asalhapuja

วันอาสาหฬบูชา(Āsāḷha Pūjā) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 หรือขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักตรงกับเดือนกรกฎาคม หรือเดือนสิงหาคม โดยคำดังกล่าวหมายถึง “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ” อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย

ความสำคัญของวันดังกล่าวคือได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ โดยยังเป็นวันแรกที่ทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี โดยการแสดงธรรมทำให้โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ของพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรม บรรลุขั้นโสดาบัน และขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา(อุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า) กลายเป็นพระสาวกและพระภิกษุองค์แรกในโลก ส่งผลให้วันดังกล่าวมีพระรัตนตรัยครบสาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เริ่มมีการจัดพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501 พุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญตักบาตรตอนเช้า เข้าวัด ถวายสังฆทาน ฟังธรรม และเวียนเทียนในเวลาเย็น

ข้อมูลจาก – http://www.dhammathai.org/day/asarahabucha.php