๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๏ สุด จะโดยเสด็จได้ ดังใจ
รู้ พระละโลกไป สู่ฟ้า
สุด แสนจะอาไลย ฝ่าพระ บาทนอ
ฤทธิ์ เลิศเจิดจบหล้า สุดเมื้อเมืองแมนฯ

คำ : คำกลอนสรรเสริญพระบารมี


16oct01

ภาพ อภินัยน์ ทรรศโนภาศ

16oct02

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

16oct03

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

16oct04

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

16oct05

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

16oct06

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

16oct07

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

16oct08

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

16oct09

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

16oct10

ภาพ อรรถพล ลาดเงิน

16oct11

ภาพ ศุภณัฐ ผากา

16oct12

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

16oct13

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

16oct14

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์