๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

“โอ้พระร่มโพธิ์ทอง พระพุทธเจ้าข้าเอย
พระทูลกระหม่อมแก้ว พระพุทธเจ้าข้าเอย
โอ้พระร่มโพธิ์ทอง พระเสด็จสู่สวรรค์ชั้นใด
ละข้าพระบาทยุคลไว้ พระพุทธเจ้าข้าเอย”

คำ : บทร้องของนางร้องไห้ในงานพระบรมศพ

14oct01

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

14oct02

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

14oct03

ภาพ ศุภณัฐ ผากา

14oct04

ภาพ ศักษ์ณรินทร์ ไชยฤกษ์ื

14oct05

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

14oct06

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

14oct07

ภาพ สุเจน กรรพฤทธิ์

14oct08

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

14oct09

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

14oct10

ภาพ ศุภณัฐ ผากา

14oct11

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

14oct12

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

14oct14

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

14oct15

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

14oct16

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

14oct17

ภาพ เมราณี สมัยวิจิตรกร

14oct18

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

14oct19

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

14oct20

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

14oct21

ภาพ เสรี ชูก้าน