#ถวายดอกไม้จันทน์

ตลอดวันประชาชนต่อแถวตามซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จำนวนมากตั้งอยู่ในวัด แต่ก็ยังมีตามสวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานที่ราชการ ตลอดจนพื้นที่สาธารณะอื่นๆ โดยทุกแห่งจะมีรูปแบบของซุ้มและพิธีการในแบบแผนเดียวกันทั้งหมด

เจ้าหน้าที่หลายท่านพยายามบอกประชาชนว่า แม้เข้าไปในบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์รอบท้องสนามหลวงไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะตามซุ้มต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้ก็กราบถวายบังคมลาพระองค์ท่านได้ไม่แตกต่างกัน

คำ : อัมพร ทรงกลด

dokmaijun01

ภาพ ศุภณัฐ ผากา

dokmaijun02

ภาพ ชยพล รัศมี

dokmaijun03

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

dokmaijun04

ภาพ นิชาภา ธนสินธีรชาติ

dokmaijun05

ภาพ ภาณุรุจ พงษ์วะสา

dokmaijun06

ภาพ อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง

dokmaijun07

ภาพ อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง

dokmaijun08

ภาพ อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง

dokmaijun09

ภาพ วีรวิทย์ สามปรุ

dokmaijun10

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

dokmaijun11

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

dokmaijun12

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

dokmaijun13

ภาพ พบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข

dokmaijun14

ภาพ พบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข

dokmaijun15

ภาพ อัมพร ทรงกลด

dokmaijun16

ภาพ อาทิตย์ ทองสุทธิ์

dokmaijun17

ภาพ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

dokmaijun18

ภาพ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

dokmaijun19

ภาพ วรวัตน์ วิรัตนโภคิน