“เสียงไห้ทุกราษฎร์ไห้ ทุกเรือน
อกแผ่นดินดูเหมือน จักขวํ้า
บเห็นตะวันเดือน ดาวมืด มัวนา
แลแห่งใดเห็นน้ำ ย่อมน้ำ ตาคนฯ”

-ลิลิตพระลอ-

#๒๗ตุลาคม๒๕๖๐

ริ้วขบวนอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร
ไปประดิษฐานยังพระบรมมหาราชวัง

procession01

ภาพ วริศ โสภณพิศ

procession02

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

procession03

ภาพ วริศ โสภณพิศ

procession04

ภาพ วริศ โสภณพิศ

procession05

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

procession06

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

procession07

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

procession08

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

procession09

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

procession10

ภาพ วริศ โสภณพิศ

procession11

ภาพ วริศ โสภณพิศ

procession12

ภาพ วริศ โสภณพิศ

procession13

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

procession14

ภาพ สุรศักดิ์ เทศขจร

procession15

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

procession16

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

procession17

ภาพ ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

procession18

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ