announcebangchak2017
ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน” ปี 6 “คิดดี ทำดี ตามรอยพ่อ”

1. นาย บวร   หอมสุด
2. นางสาว ชนิกานต์   พราหมณโชติ
3. นาย ณัฏฐชัย   ไชยชมภู
4. นาย พีรวัส   คำคล้าย
5. นาย วรกานต์   วุฒิบัญชร
6. นางสาว เมธาวจี   สาระคุณ
7. นาย สุวิทย์   แสนสุด
8. นางสาว ภูริชญา   จรุงวิภู
9. นางสาว วัสภรัตน์   ชไนศวรรย์
10. นางสาว พศวีร์   โอ้ประเสริฐ
11. นาย ฉัตรนาวี   คล้ายพุก
12. นาย วีระพันธ์   พลศรีดา
13. นางสาว กทลลักษณ์   ถวายนิล
14. นางสาว บุรัสกร   อินทร์ชัย
15. นางสาว วิชญาดา   ปฏิยัตต์โยธิน
16. นาย คณิศร   หนูเซ่ง
17. นางสาว ปณิดา   ฉิมอ้อย
18. นางสาว สาวิณี   รอดบัณฑิต
19. นางสาว ชุดาพร   เกิดปลั่ง
20. นางสาว ฑิฆัมพร   บุญช่วยเหลือ
21. นาย ชโลทร   จรรยา
22. นาย ธนภัทร์   ขันศรี
23. นาย สรณ์ศิริ   ปฐมสุริยะพร
24. นางสาว วริศรา   สุริยะสิงห์
25. นาย ธนการญจน์   ชุ่มจิตต์
26. นายณัฐวัฒน์   ชวนิช
27. นางสาว เจนนิสา   จะดี
28. นางสาว กัญจน์อมล
29. นาย นรุตม์   วรอินทร์
30. นางสาว อภิชญา   จัดเจนนาวี
31. นาย ณัฐสิทธิ์   คีรีสัตยกุล
32. นาย ติณณภพ   จันทรศิริ
33. นางสาว ศศินิภา   อาณาเขต
34. นาย ณัฐกิตต์   ขุนดำ
35. นางสาว ศิริลักษณ์   นิยม
36. นาย พงษณ์พี   บำรุงเขต
37. นางสาว กนกวรรณ   อัมพรมหา
38. นาย กิตติ   พันธภาค
39. นางสาว ณัฏฐกานต์   กัญชนะกาญจน์
40. นางสาว มุทิตา
41. นางสาว พัทธนันท์   อมรชมชูพงค์
42. นางสาว ศุทธินีภรณ์   ไชยพันโท
43. นางสาว มธุรส   ทิพย์มุณี
44. นางสาว เธียรรดา   วารนิช
45. นางสาว พรดา   รัตนานนท์
46. นางสาว บุญทธิดา   พิเคราะห์
47. นางสาว วริสรา   บุณณะ
48. นางสาว เมธาวี   เกลี้ยงทอง
49. นางสาวรัฐนันท์   ศิริจิตต์
50. นางสาว แพรวพรรณ   วาสวกุล

รายชื่อสำรอง
1. นางสาว อริยทรัพย์   สุขสุศักดิ์
2. นางสาว ปุณปวีร์   แสนสุข
3. นางสาว พิชญา   ทรัพย์สินพานิช
4. นาย ธีรภัทร   นุ่มนวล
5. นางสาว ณัฐณิชา   โพธิ์กูล
6. นางสาว ดาริกา   แซ่เฮ้อ
7. นางสาว ทิพากร   ไชยประสิทธิ์
8. นางสาว สุพิชชา   วิเศษศรี
9. นางสาว วรินทร   ถาคร
10. นางสาว ณิชาภัทร   เฉลยสุข

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นส่งอีเมลยืนยันสิทธิ์ ภายในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.
ที่อีเมล write2activity@gmail.com
ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

หากชื่อหรือนามสกุลที่ประกาศผิด กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องตอนยืนยันสิทธิ์

น้องที่ตอบรับเข้าร่วมทุกคน ต้องสามารถร่วมค่ายในวันที่ 16 พฤศจิกายน ณ อาคาร M Tower (BTS สถานีบางจาก) และค้างคืนระหว่างวันศุกร์ที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้

หมายเหตุ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ขึ้นรถบัส ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 06.00 น.

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
โทร 0-2547-2700 ต่อ 120 (พี่ชม), 319 (พี่จ๋า)

facebook : Sarakadee Activity
www.sarakadee.com/bangchakcamp6

บริหารโครงการโดยทีมงาน นิตยสาร สารคดี