poompisek

๏ ภูมิภิเศก ๏

๏ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”
ปฐมบทวาทกรรมพระราชดำรัส
ปณิธานภูมิไผทพิสัยทัศน์
พระร่มฉัตร ร่มแคว้น ร่มแผ่นดิน
” เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน-
ชาวสยาม” บันดลบรรโดยถิ่น
หทัยปเทศประทับแล้วแก้วธรณิ
ภิเศกภูมิ ภูมินทร์ ปิ่นนัคราภิเศกศักดิ์จักรามหาราช
ภิเศกศรีพุทธศาสน์ ร่มศาสนา
ภิเศกศิลป์สมัย พิชัยประชา
ภิเศกอารยะยุค อยู่ยรรยง

ภูมิพลังแผ่นดินดำรงสถิต
ภูมิพระราชกรณียกิจสัมฤทธิ์ประสง
ภูมิประชาจงรัก ภักดีพระองค์
ภูมิพระทรงสถิตในหทัยนิรันดร์

 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประพันธ์
ประเวช ตันตราภิรมย์ ถ่ายภาพ

นิตยสารสารคดี ฉบับ ๓๙๒