๏ พิศเพ่งพระโกษฐ์มาศ
บมิอาจจะกลั้นชล
เนตรราษฎรยล
ณ ระหว่างวิถีสอง
๏ ทุกผู้บอาจปราม
นยนามพุเนื่องนอง
ต่างฝืนสอื้นมอง
พระบรมโกษฐ์พลาง
๏ บางเหล่าก็เฝ้าพรรณ-
นอนันต์พระคุณลาง
เหล่าหวิววิโยควาง
กรอัญชลีเลอ
๏ กรานศีระซบกราบ
อุระวาบวะหวามเออ
อาจพลิ้วหทัยเผลอ
ชลเนตร์ก็เช็ดพลาง

โวหารของ “เอกชน” (ชิต บุรทัต) จากหนังสือ คำกลอนสรรเสริญพระบารมี

pispeng01

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pispeng02

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

pispeng03

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

pispeng04

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

pispeng05

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

pispeng06

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

pispeng07

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

pispeng08

ภาพ บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

pispeng09

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pispeng10

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pispeng11

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pispeng12

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pispeng13

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pispeng14

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pispeng15

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

pispeng16

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pispeng17

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pispeng18

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pispeng19

ภาพ จิตรทิวัส พรประเสริฐ

pispeng20

ภาพ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง