๏ อัญเชิญพระโกษฐ์ขึ้น
บุษบกประดิษฐาน
พิไชยรถกาญ-
จนทาบประเทืองวาม
๏ เรียบริ้วพยูห์ยาตร
ระดะดาษระดับงาม
คู่เคียงประจำหลาม
ระยะแลสะพรึบพราย
๏ เครื่องสูงก็พรักพร้อม
อภิรุมและชุมสาย
แตรสังข์และกลองราย
และมโหรธึกขาน

ฉันท์โดย “เอกชน” (ชิต บุรทัต) จากหนังสือ คำกลอนสรรเสริญพระบารมี

unchern01

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern02

ภาพ เอื้อการย์ เบญจคุ้ม

unchern03

ภาพ เอื้อการย์ เบญจคุ้ม

unchern04

ภาพ เอื้อการย์ เบญจคุ้ม

unchern05

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern06

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern07

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern08

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern09

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern10

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern11

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern12

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern13

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern14

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern15

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern16

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern17

ภาพ วริศ โสภณพิศ

unchern18

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์

unchern19

ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์