IMG 20201005 120039

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 16 – #รอบสัมภาษณ์
#สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
.
ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี
โดยแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย
.
รอบเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30 น.
*ผู้ที่มาถึงช้ากว่าเวลา 08.30 น.(รอบเช้า) และ 13.30 (รอบบ่าย) ไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
.
ยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ทาง inbox facebook.com/sarakadeemag โดยแจ้งเลขที่ ชื่อ และสกุล ภายในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.
.
ผลงานเพิ่มเติมสามารถเตรียมไปพรีเซนต์กับคณะกรรมการ โดยทีมงานจะเตรียมโน๊ตบุ๊กไว้ให้ (ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้)
.
รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์มีดังนี้
#นักเขียน
รอบเช้า 1-25
1 อินทิรา ก้อนทอง
2 พีรภัค จรเสมอ
3 วิศรุต พิรุณสุนทร
4 พรพิสุทธิ์ กมลวารินทร์
5 วรกมล องค์วานิชย์
6 ฉัตรชนก ชโลธรพิเศษ
7 วนบุษป์ ยุพเกษตร
8 ณัฐพงษ์ ดิษสระ
9 กฤษฎา ต๊ะวัน
10 ณฐาภพ สังเกตุ
11 อินทัช เกตุสิงห์
12 พีรสิชฌ์ สุทธิพงษ์
13 ณัฐพงศ์ คงพุนพิน
14 สิริมนต์ สัพโส
15 ณัฏฐณิชา ภู่คล้าย
16 วิษณุ สิงห์ทอง
17 ภาวิตา แจ่มคล้าย
18 ธนพล สุริยะโชติตระกูล
19 จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ
20 เสกข์ แสงรัฐกาญจนสิน
21 แพทนียา สิบสกุล
22 ชลธิชา พรโสฬวี
23 มัณฑนา โปธิมา
24 ชยพล มาลานิยม
25 สาริณ ส่งเกรียงไกร
.รอบบ่าย 26-50
26 ศดานันท์ เสมอวงษ์
27 ลัลล์ลลิล เทิดสุธาธรรม
28 พรทิพย์ ชนะศุภชัย
29 ธารารัตน์ สนใจ
30 กุลภัสสร์ พฤกษาจารสิริ
31 พู่กัน เรืองเวส
32 พราวพิศุทธิ์ เตียงพลกรัง
33 อัจฉราวรรณ อัครธรรม
34 จิรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์
35 กฤติมา สุวรรณโร
36 ใกล้รุ่ง ภูอ่อนโสม
37 ปัน หลั่งน้ำสังข์
38 นวพร เรืองศรี
39 ณัฐภูมิ ฤทธิ์นอก
40 สุธาสินี สุขโข
41 ธนพร จิตรจำลอง
42 ธีรเมธ ทองสง
43 มนัชยา กระโห้ทอง
44 สรชา กิจกาญจน์
45 พันธกิจ หลิมเทียนลี้
46 กนกวรณ ภารยาท
47 ปภาวี ประชาโชติ
48 จินต์จุฑา ธงภักดิ์
49 รินรดา กิตติกุล
50 อัญญมาศ บุญอยู่
.
#ช่างภาพ
รอบเช้า 1-26
1 ณัฐกิตติ์ มีสกุล
2 พงศกร ตะเคียน
3 ธนภัทร สนธยาสาระ
4 จารุเดช ไชยเลิศ
5 ญาดา คงเดชาเลิศ
6 วิศวะ เดียวกี่
7 ภัทราภรณ์ ผลพฤกษา
8 มาวิน พงศ์ประยูร
9 ฆฤณ ควรขจร
10 นาย รัฐธรรมนูญ บัวปลอด
11 ณัฐรัตน์ ธรรมวงค์
12 ธีรเมธ ทองสง
13 ปวรปรัชญ์ จันทร์สุภาเสน
14 เนรัญธิญา สรรพประเสริฐ
15 ที่พระจันทร์ ชัยชนะ
16 ธมนวรรณ มูลแมง
17 ญาณกวี ช่วยนุ่ม
18 พิชชาพร ราษฎร์ดุษดี
19 ณัฏฐพร โชติศิริรักษ์
20 สาธินี รุจิขจรเดช
21 พิมพร อินทรแสง
22 ธนันชัย สาริยา
23 วันวิสาข์ คำบุญเรือง
24 พัชริดา ภักดิ์ดี
25 ณัฐชนน นิเวศทองฤกษ์
26 ศิริรักษ์ วงศ์ซิ้ม
.
รอบบ่าย 27-51
27 สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต
28 ประติรพ พรหมบุตร
29 มัทนา เหมรัชตานันต์
30 มนัญญา เวิคแมน
31 ทัศ ปริญญาคณิต
32 นาย คณิน นวลคำ
33 ณาฌารัฐ ภักดีอาสา
34 ทิเบต ศรีมณีชัย
35 ณัฐนนท์ ณ นคร
36 พีรพัฒน์ รักแป้น
37 ณิชาธร ตั้งศรีถาวร
38 วุฒิกาญจน์ ศรีรักษา
39 รุ่งธิวา ทรงสุข
40 พีรดา กาญจนางกูรพันธุ์
41 ธนพล เจริญยิ่งสถาพร
42 จารุ​วรรณ์​ ปานาน
43 จตุรพิธ ถิรเนตร
44 อรกาญจน์ เหรียญศิริวรรณ
45 อารีรัตน์ ใจอารีย์
46 วีรวัชร์ มหาอริยพันธ์
47 ณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี
48 รหัท กิจจริยภูมิ
49 ณิชกานต์ ชิดเชี่ยว
50 อัยยา เชียงพฤกษ์
51 อภิญญา สิทธิราช
.
#ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ที่ www.sarakadee.com และ facebook.com/sarakadeemag
.
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 #ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ตามกำหนดการต่อไปนี้
* ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2563
* ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
* ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
* ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563
* ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มกราคม 2564
* ครั้งที่ 6 วันที่ 16 มกราคม 2564
* ครั้งที่ 7 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
* ครั้งที่ 8 วันที่ 27 มีนาคม 2564
#สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี
หากเปลี่ยนแปลงทีมงานจะแจ้งให้ทราบ
.
และลงพื้นที่วันเดียว 1 ครั้ง กับลงพื้นที่ต่างจังหวัดค้างคืน 1 ครั้ง
ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับผู้เข้าอบรมอีกครั้ง
.
#สอบถามเพิ่มเติมที่ พี่จ๋า โทร. 02-547-2700 ต่อ 319