เรื่อง: พัชนิดา มณีโชติ
ภาพ: วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
วันสัมภาษณ์: ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข่าวการเมืองไทย กับ ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

บริบทการนำเสนอข่าวการเมืองของสื่อที่เปลี่ยนไป จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มาถึงสื่อดิจิทัลอย่างอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์กำลังสร้างแรงกระเพื่อมสู่ประชาชนและสังคมไทยอย่างไร

สารคดี ชวนคุยกับ อาจารย์ ดร. มานะ ตรียาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ถึงอิทธิพลของสื่อในการนำเสนอข่าวทางการเมืองของไทย

บทบาทของสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการเมืองไทย

สื่อกับการเมืองคู่กันมานานแล้ว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์มีบทบาทแตกต่างกัน วิทยุกับโทรทัศน์ถูกรัฐควบคุมค่อนข้างเข้มงวดกว่าหนังสือพิมพ์ที่มีทุนเอกชนต่าง ๆ เป็นเจ้าของกิจการ

สื่อโทรทัศน์ถึงแม้จะมีสัมปทานจากเอกชนบ้าง แต่ก็มักถูกรัฐควบคุมทั้งในส่วนของสัมปทานและการนำเสนอเนื้อหา ดังนั้นการนำเสนอข่าวสารที่ล่อแหลมต่อรัฐก็อาจถูกตรวจสอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาถึงปัจจุบัน