ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 13 “สู่สังคมสร้างสรรค์” - สารคดี.คอม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 13 “สู่สังคมสร้างสรรค์”

พฤษภาคม 15, 2017 
0announcecamp13

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 13 “สู่สังคมสร้างสรรค์”

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 13 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักเขียน

 1. สุดธิดา จันทร์เหม
 2. ปาริชาต แจ้งโรจน์
 3. สโรชา ถาวรศิลสุระกุล
 4. ณัฐณิชา พิทักษ์ไทย
 5. ผกามาศ อร่ามผล
 6. พรไพลิน จิระอดุลยวงศ์
 7. สายพร
 8. อังคณา แก้ววรสูตร
 9. พรรณภา แสงยะรักษ์
 10. อภิชยา ทองศรี
 11. อธิวัฒน์ อุตัน
 12. พรรณทิพา ปัทมอารักษ์
 13. โตนาวัฒน์ ศรีสาย
 14. บุณยานุช พินิจนิยม
 15. วันวิสาข์ พิมโสดา
 16. เสาวลักษณ์ เชื้อดำ
 17. ธีระชัย ศาลาเจริญกิจถาวร
 18. ณัฐริยา โสสีทา
 19. จุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา
 20. สุนิภา รวมทรัพย์
 21. ชยพล กล่ำปลี
 22. ภาวิณี คงฤทธิ์
 23. ปรินัท เรืองทอง
 24. เฉลิมชัย กุลประวีณ์
 25. ณัฐมน สะเภาคำ

สำรอง

 1. ศริญญา ปูขาว
 2. วัศพล โอภาสวัฒนกุล
 3. สลิลทิพย์ ดำรงมหาสวัสดิ์
 4. สลิล โพธิ์ศรี
 5. พัทธนันท์ อมรชมชูพงศ์

ช่างภาพ

 1. นิสากร ปิตุยะ
 2. ศุภณัฐ ผากา
 3. บุญจิรา พึ่งมี
 4. แพรวระวี รุ่งเรืองสาคร
 5. ธนดล ธรรมพงศ์พันธ์
 6. วรวัฒน์ วิรัตนโภคิน
 7. กาญจนา สุระประพันธ์
 8. ณัชชา เจียรไพศาลเจริญ
 9. วลัยทิพย์ รุ่งโรจนาธร
 10. มานิตา ตันติพิมลพันธ์
 11. วัชรพงศ์ ทิพย์มณเฑียร
 12. ธนัชพร รัตนธรรม
 13. พบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข
 14. วีรวิทย์ สามปรุ
 15. อาณกร จารึกศิลป์
 16. วิลาวัลย์ ศรีเจริญ
 17. กัลยกร แสงสิงแก้ว
 18. ทศพร จิตร์สมสุข
 19. รัชพล ปลูกอ้อม
 20. ณัฐนิชา กรกิ่งมาลา
 21. ไลลา ตาเฮ
 22. อาทิตย์ ทองสุทธิ์
 23. ชยพล รัศมี
 24. ณัฏฐา รัตนโกสินทร์
 25. ณัฐพล สุวรรณภักดี

สำรอง

 1. ภานุพงศ์ เขินอำนวย
 2. ภิษศิญาพัฒน์ สิงหเดช
 3. อริสา ภักดี
 4. กฤติน เลาหะวรุตม์ชัย

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นส่งอีเมลยืนยันสิทธิ์ภายในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ [email protected]
ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์(ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)
*อีเมลยืนยัน โปรดแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้จริง) อีเมล(ที่จะใช้ส่งงานตลอดค่ายนี้)
2. แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเช็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. อื่นๆ เช่นปัญหาในการเดินทางมาอบรม โรคประจำตัว อาหารที่แพ้หรือทานไม่ได้

***ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดี ครั้งที่ 13 ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ตามกำหนดการต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 *เปิดโครงการ
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 *ลงพื้นที่ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 *ลงพื้นที่ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 *ปิดโครงการ-รับประกาศนียบัตร

สถานที่อบรมจัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี ยกเว้นครั้งที่ 1 วันลงพื้นที่ และครั้งที่ 3 ซึ่งค้างคืนต่างจังหวัด ทีมงานจะนัดแนะสถานที่อีกครั้ง
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมที่
พี่ชม โทร. 0-2281-6110 ต่อ 113 หรือ 09-0982-1130
FB inbox : http://m.me/sarakadeeactivity
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
Previous Article
15 พฤษถาคม
Next Article
16 พฤษภาคม
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 14 – #รอบสัมภาษณ์ #สัมภาษณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี
และแล้ว...โครงการค่ายสารคดีก็เดินทางอย่างสง่างามมาถึงปีที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ จึงมีพิธีเปิดค่ายแบบพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 12 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นักเขียน 1.พิมพ์กานต์ ภานุรักษ์ 2.นิราวัฒน์ นารอด 3.ปาริษา หวังอยู่ 4.สุภัชญา เตชะชูเชิด 5.วาสนา เพิ่มสมบูรณ์ 6.กรรทิชา
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 12 – รอบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากกิจกรรม “ริ้วรอยและความทรงจำ ในสงครามโลกครั้งที่ 2” รางวัล Power Bank จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 1 ได้แก่ เบอร์