เรื่องจากปก
ยุทธการยึดเมือง ปฏิวัติสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้เกิดเหตุการณ์ ครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อคณะราษฎร จำนวน ๑๑๕ คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการทหารบก ทหารเรือ พลเรือน ได้เข้ายึดอำนาจ จากรัฐบาลในขณะนั้น โดยปราศจาก การนองเลือด และทำการ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น มีสาเหตุหลายประการ อาทิ ปัญหา เศรษฐกิจตกต่ำ ที่รัฐบาลภายใต้ระบอบเก่า ไม่สามารถแก้ไขได้ อิทธิพลความคิดทางการเมือง แบบประชาธิปไตย ในประเทศตะวันตก ในหมู่นักศึกษาไทยในต่างประเทศ กระแสการโค่นล้ม ระบอบกษัตริย์ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย จีน เยอรมนี ฯลฯ ความรู้สึกชาตินิยม ที่ประเทศไทย ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากสนธิสัญญา ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งรัฐบาลสยาม ทำไว้กับ ประเทศมหาอำนาจ ตะวันตก ความขัดแย้ง ระหว่าง กลุ่มนายทหาร ที่ได้รับการศึกษา จากต่างประเทศ กับนายทหาร ที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ และความเสื่อมโทรม ของระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์เอง เหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ เกิดการปฏิวัติ ๒๔๗๕

สิ่งสำคัญที่สุด ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ ระบอบ รัฐธรรมนูญ ที่มิได้หมายถึง ระบอบที่มี รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด ของประเทศเท่านั้น แต่ยังมีความหมาย ครอบคลุมไปถึงว่า รัฐธรรมนูญ เป็นหลักประกันแห่ง สิทธิของราษฎร เป็นสิ่งยืนยันว่า อำนาจสูงสุด เป็นของราษฎร และที่สำคัญคือ บุคคลทุกคน เสมอภาคกันตามกฎหมาย

2475big2475 2

ยุทธการยึดเมือง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

ถนนราชดำเนินนอก บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ามีหมุดทองเหลืองฝังไว้บนพื้นถนน จารึกข้อความว่า “ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎร ได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ” –เป็นหลักฐานถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อคณะราษฎร ซึ่งประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน รวม ๑๑๕ นาย มีพระยาพหล พลพยุหเสนา เป็นหัวหน้าคณะได้ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศสืบต่อไป

การก่อการชนิด “พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน” สำเร็จได้เพราะ มีการวางแผน อย่างรอบคอบ ติดตามอ่านรายละเอียด เหตุการณ์ และการเคลื่อนไหวของ บุคคลสำคัญในรุ่งอรุณที่คนไทยรุ่นหลัง จะต้องจดจำ

fungifungi2

เชื้อราทำลายแมลง นักฆ่ากลางป่าฝน

ในป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีสิ่งมีชีวิตมากมาย ให้มนุษย์ได้ค้นหา ไม่รู้จบสิ้น หนึ่งในจำนวนนั้นคือ เชื้อราทำลายแมลง (insect fungi) ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ ด้วยการ กินแมลง เป็นอาหาร เชื้อราทำลายแมลง มีความสำคัญมาก ในระบบนิเวศ เพราะเป็น ผู้ควบคุม ปริมาณแมลงในธรรมชาติ ให้สมดุล ทั้งยังเป็น ดัชนีชี้วัด ความสมบูรณ์ ของป่าด้วย เพราะเราจะพบ เชื้อราทำลายแมลง ในป่าที่มีความชื้น อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม ในการดำรงชีวิต

แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด มนุษย์ยังค้นพบด้วยว่า เชื้อราทำลายแมลง มีสารบางอย่าง ที่สกัดเป็น ยารักษาโรคร้ายได้ เช่นโรคมาลาเรีย วัณโรค และเอดส์ ทว่าเรื่องนี้ ยังอยู่ในขั้นตอน การวิจัย และต้องใช้เวลาศึกษา อีกไม่น้อย

ติดตามเรื่องราวน่ารู้ และการค้นหา เชื้อรา ทำลายแมลง ในป่าเมืองไทย ได้จาก สารคดีพิเศษเรื่องนี้