เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์: ประพันธ์
จำนงค์ ศรีนวล: ภาพ

@ ขาวหมอกเขียวหม่น
เรืองเรืองแสงหล่น ลำรายรำไร
นุ่มนุ่มนวลนวล ชวนลูบชวนไล้
ลำรายรำไร หลงเงาแลเงา
@ ดอกดวงม่วงแดง
เรื่อเรื่อเรืองแรง รำไพลำเพา
ค่อยฉายดอกฉ่ำ ลำนำลำเนา
รำไพลำเพา พะเน้าพะนอ
@ ละหยาดบรรยง
ละใจผจง ละองค์ลออ
ละวันเคียงชื่น จะคืนเคียงคลอ
ละองค์ลออ หนอดอกนีออน