กองบรรณาธิการ : รายงาน

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า คนไทยเป็นนักดื่มเหล้าตัวฉกาจติดอันดับโลก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คนไทยบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (ก่อนผสมเป็นสุราประเภทต่าง ๆ) ต่อหัว เท่ากับ ๑๓.๕๙ ลิตร สูงเป็นอันดับ ๕ ของโลก รองจากโปรตุเกส ไอร์แลนด์ บาฮามาส และสาธารณรัฐเช็ก ตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยมีอัตราการดื่มสูงกว่าประเทศที่เข้าใจกันว่าดื่มมาก เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เสียอีก

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พบว่าคนไทยอายุ ๑๑ ปีขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์มีจำนวน ๑๘.๖๑ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๓ ของประชากรทั้งหมด ๖๓.๘๘ ล้านคน โดยแยกเป็นชาย ๑๕.๕๑ ล้านคน หญิง ๓.๙๕ ล้านคน และจากการสอบถามผู้หญิงวัยไม่เกิน ๑๕ ปีที่กำลังตั้งครรภ์ พบว่าร้อยละ ๒๓.๓ หรือราวหนึ่งในสี่ยังไม่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์