bikeshortfilm poster

ดาวน์โหลด PDF

โครงการจักรยานกลางเมือง มูลนิธิโลกสีเขียว
เชิญชวนประกวดหนังสั้นชิงรางวัล

หนังสั้นปั่นเมือง ตอน Share the Road
รณรงค์การแบ่งปันถนนร่วมกัน
ระหว่างขาเดิน ล้อเข็น ล้อปั่น ล้อเครื่อง รถขนคนหลายคน รถขนคนน้อยคน

กติกาการเข้าประกวด

1. รับสมัครผู้เข้าประกวดเป็นทีม โดย 1 ทีม มีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
2. การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และ ประเภทนักศึกษา
3. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วม workshop ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มูลนิธิโลกสีเขียว เขตพระนคร กทม. จึงจะสามารถส่ง  Treatment เข้าประกวดได้
4. เฉพาะ Treatment ที่ผ่านการคัดเลือก 5 เรื่องจากประเภทบุคคลทั่วไปและ 5 เรื่องจากประเภทนักศึกษา รวมทั้งหมด 10 เรื่อง จะได้รับทุนการผลิต 30,000 บาท/ทีม พร้อมมีทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ช่วยติวอย่างเข้มข้น หากมีเหตุสุดวิสัยให้ไม่สามารถผลิตได้ ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 15 วันหลังจากได้รับการคัดเลือกและคืนเงินทุนการผลิตเต็มจำนวน
5. ผลงานที่ได้รับทุนการผลิตทุกเรื่อง ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันของโครงการจักรยานกลางเมือง มูลนิธิโลกสีเขียวและผู้เข้าประกวด โครงการมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ในสื่อทุกประเภทเพื่อการประชาสัมพันธ์
6. โครงการจักรยานกลางเมือง มูลนิธิโลกสีเขียว ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการลอกเลียน ละเมิดงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. โครงการจักรยานกลางเมือง มูลนิธิโลกสีเขียว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลยอดเยี่ยม         มูลค่า       70,000     บาท

รางวัลรองอันดับ 1     มูลค่า       50,000     บาท

2.ประเภทนักศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม         มูลค่า       50,000     บาท

รางวัลรองอันดับ 1     มูลค่า       35,000     บาท

  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่