16janวันครู เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงความสำคัญของครู ในด้านการศึกษาและการพัฒนา และเป็นการส่งเสริมวิชาชีพนี้ โดยองค์การ UNESCO กำนหดให้วันที่ ๕ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗(ค.ศ.๑๙๙๔) หากในหลายประเทศจัดไม่ตรงกับวันดังกล่าว เช่น อินเดีย เป็นวันที่ ๕ กันยายน, มาเลเซีย เป็นวันที่ ๑๖ พฤษภาคม, ไต้หวัน เป็นวันที่ ๒๘ กันยายน และ ตุรกี เป็นวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย กำหนดให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็นวันครู

ที่มาของการจัดวันนี้ในไทย เนื่องจากมีครูจำนวนมากเรียกร้องให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพนี้ปรากฎในสื่อหลายด้าน ในคณะรัฐบาลสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงได้มีมติในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๘ มาใช้เป็นวันสำคัญนี้ เนื่องจากต้องการจะสนับสนุนและยกย่องเกียรติของครูให้มีสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนทั่วไป ทางราชการได้กำหนดให้วันนี้เป็น “วันครู” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๐