ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ “ค่ายบางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 2 ” ตอน เล่าเรื่องด้วยภาพ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาว ณิชกานต์ วรนัน์ศิริ
2. นาย สุภาษิต คำมานิตย์
3. นาย วาริน สกุลสถาพร
4. นาย สิทธิชัย สุทธิรมย์
5. นางสาว พรรณพัสตร์ จงเจริญวงศ์
6. นางสาว นันท์นภัส นนท์สิริวงศ์
7. นางสาว รุ่งนภา เพี้ยงจันทร์
8. นาย สุทธิชัย ยุทธชัยสันติ
9. นางสาว นวรัตน์ ฉายศรี
10. นางสาว นันทนัช เกื้อสังข์
11. นางสาว ณัฐชา สงวนเกียรติชัย
12. นางสาว กันต์หทัย จิตรไมตรีเจริญ
13. นางสาว ณิชา รุ่งโรจน์สารทิศ
14. นางสาว ธนัชพร ธานี
15. นาย อภิศักดิ์ เผือกวิสุทธิ์
16. นาย ทินกฤต กลิ่นหวล
17. นางสาว ศิรินภา ยอดสายออ
18. นางสาว ชนัญญา ศิลปานันทกุล
19. นางสาว วริษา สุกิตติพัฒนากุล
20. นางสาว สิริกานต์ สว่างศรีงาม
21. นางสาว ภิญญาพัชญ์ ปรีดาบุญ
22. นางสาว สะใบแพร สุดลอย
23. นางสาว ปนัดดา เต็มไพบูลย์
24. นางสาว จริยา ช่วยวัฒนะ
25. นางสาว ทิพย์สุดา เกษตร
26. นางสาว สุธิดา ดำคง
27. นางสาว ปวีณา ห้อยกรุด
28. นางสาว บุศรินทร์ เธียนชัยวัฒนา
29. นาย ธนาวุฒิ บำรุงมา
30. นาย รชานนท์ ประวัติ
31. นาย ผลเศรษฐ์ เมืองแดง
32. นาย ปฐวีย์ จุลลวาทีเลิศ
33. นาย ณัฏฐกร เลิศธนาไพจิตร
34. นางสาว สมสกุล กัญญาเงิน
35. นางสาว จุฑารัตน์ อวยชัย
36. นางสาว สายธาร อ่อนศิริ
37. นางสาว วาสิฎฐ์ บุญกิตติพร
38. นางสาว วรัธร ภูษา
39. ด.ช. จิรวัตร สายวุฒินนท์
40. นางสาว กัลยกร เหล่างาม
41. นาย รัตนชัย จันทร์ศิริ
42. นาง พงศธร ธิติศรัณย์
43. นาย ยุทธพิชัย สิงลม
44. นาย ทศพล ขำสุวรรณ
45. นางสาว ณิชาภัทร สาระพันธุ์
46. นางสาว ชิดชนก กังวานภูมิ

หมายเหตุ
1.น้องที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งอีเมลตอบกลับมาที่ activity@www.sarakadee.com เพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรม ภายใน 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 หากพ้นจากนี้ทางทีมงานถือว่าสละสิทธิ์
2.หากชื่อหรือนามสกุลที่ประกาศผิด กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องด้วยค่ะ
3.น้องที่ตอบรับเช้าร่วมทุกคน ต้องสามารถร่วมค่ายค้างคืนระหว่างวันศุกร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 3พฤศจิกายน 2556 ได้
4.รายละเอียดการเข้าค่ายทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โทร 0-2281-6110 ต่อ 113 หรือ 08-6986-5013