motion-childrenฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

องค์การยูนิเซฟรายงานว่า เด็ก ๖๙๐ ล้านคนได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ นำเสนอรายงาน “Unless We Act Now” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ว่าประชากรเด็กทั่วโลก ๒,๓๐๐ ล้านคน มี ๖๙๐ ล้านคนอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือภาวะโลกร้อนในที่นี้แบ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมและพายุหมุนเขตร้อนประมาณ ๕๓๐ ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย และพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง ๑๖๐ ล้านคน ส่วนมากอยู่ในทวีปแอฟริกา

“เป็นภาระหน้าที่เร่งด่วนของผู้นำรัฐบาลที่จะต้องร่วมมือกันควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะเวลานี้มีความเสี่ยงโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น โรคมาลาเรีย ปอดบวม ท้องร่วง ภาวะทุพโภชนาการ” นิโคลัส รีส (Nicholas Rees) ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายของยูนิเซฟ หนึ่งในผู้จัดทำรายงานให้ข้อมูลโลกร้อนคุกคามประชากรโลกไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กน้อย

ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล