annouce

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 12 – รอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี แผนที่(ใส่ลิ้งค์)
โดยแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย

ผู้ที่มาถึงช้ากว่าเวลา 08.30 น. (รอบเช้า) และ 13.00 (รอบบ่าย) ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

 • คอนเฟิร์มร่วมสัมภาษณ์ทาง inbox facebook.com/sarakadeeactivity
 • ใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละ 5 นาที
 • ผลงานเพิ่มเติมให้เตรียมไปพรีเซนท์กับคณะกรรมการ โดยทีมงานจะเตรียมโน๊ตบุ๊คไว้ให้(ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้)

รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์มีดังนี้

นักเขียน
หมายเลข 1-26 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
หมายเลข 27-52 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
1. พิชญาภา ปัญญาศิริ
2. นิราวัฒน์ นารอด
3. กมลลักษณ์ นิ่มกิตติกุล
4. จิรายุ เปี่ยมรอด
5. ปาริษา หวังอยู่
6. สุภัชญา เตชะชูเชิด
7. สุนันทา จันทร์หอม
8. อภัสรา บรรทัดเที่ยง
9. สุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์
10. ชนเนตร ลอยครุฑ
11. ณัฐณิชา เดชารัตน์
12. ศิรินญา สุวรรณโค
13. เสาวลักษณ์ เชื้อคำ
14. ปรัชวิชญ์ บุณยะวันตัง
15. ปรียาภรณ์ ศรีเสาร์
16. เมธาวี เทวรังษี
17. สหรัฐ นาสีเคน
18. มนัสนันท์ เลิศธนารัตน์
19. พิมพ์กานต์ ภานุรักษ์
20. พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์
21. วรัญญา เชาว์สุโข
22. ศรุตยา สายเมฆ
23. พิธาน เบ็ญตาศิริโรจน์
24. ธิรินทร นันทโรจนาพร
25. ศรัณยา ศรีวราสาสน์
26. รัศมิ์ลภัส กวีวัจน์
———
27. อริรุทร์ เอื้อวิทยา
28. จุฑาทิพย์ สุขวิเศษ
29. ปาริฉัตร แทนบุญ
30. ณัฐชนน บางแค
31. จุฑาวรรณ บวรวิวรรธน์
32. ศศิธร จันทร์วิเศษ
33. ปัณรส ศุภกิตเจริญชัย
34. วาสนา เพิ่มสมบูรณ์
35. กรรทิชา เหลืองสอาด
36. ชีวะวร พิมพ์ทอง
37. นรินทร์ ปากบารา
38. วริศรา ศรีแสงอ่อน
39. ธรรมนิจ ศุจกิจเจริญ
40. คชรักษ์ แก้วสุราช
41. แทนไท นามเสน
42. เสรี ชูก้าน
43. ดุสิต ระเบียบนาวีนุรักษ์
44. รัชตะ ทองราย
45. ช้องนาง ปรีชาศิลป์
46. สรัสนันท์ คำดีบุญ
47. ศิริรัตน์ พลซา
48. พรรณผกา แก้วติน
49. พิชญาพร โพธิ์สง่า
50. ดวงใจ จอดนอก
51. ภัสราภา เตจา
52. ปรเมศวร์ เทพประสาน

ช่างภาพ
หมายเลข 1-26 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
หมายเลข 27-51 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
1. วรรณกานต์ สิทธิสุข
2. ชาลิสา มนูญพงศ์
3. ธีรพัฒน์ จิรวราพันธ์
4. ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์
5. บวนภัต ปัญธนารัตน์
6. ชนะวัฒน์ หงษ์สำฤทธิ์
7. วีระพันธ์ พลศรีดา
8. ภูเบศ จันทร์พิทักษ์
9. ณัฐพล แก้วนิพนธ์
10. โศภิษาฐ์ สู่ทรัพย์
11. อรรถพล ลาดเงิน
12. มูฮัมหมัดนัสรี ลือมาน๊ะ
13. ธัญชนิต จรุงสรศักดิ์
14. พงศกร สุภาพรรณ
15. กิตติคุณ ขุนทอง
16. ปภาวี หงส์เชิดชัย
17. ชินาธิป พุฒซ้อน
18. สิริพงศ์ ลี้วุฒกุล
19. จักรธนา ผ่องเผือก
20. พรีพัฒน์ จารุสมบัติ
21. ไชยกฤต แซ่ตัน
22. ภคิน จิตวรางกูร
23. เอื้อการย์ เบ็ญจคุ้ม
24. วรรณิตา จิระสถิตย์วรกุล
25. สมพร สักการะ
26. ณัฐชา ชมภูเอี่ยม
—————–
27. อันดามัน จันทร์ขาว
28. ปัญญวัฒน์ เอื้ออิฐผล
29. ภาณุรุจ พงษ์วะสา
30. วิวพัฒน์ ปานเงิน
31. กฤตนัย พิริยผลพิบูลย์
32. อิสรา แสนประเสริฐ
33. สาธิตา ธารทิศ
34. พิฐจักร ประพฤตธรรม
35. กษิดิศ บูรณะ
36. คัทลียา นิติสโมสร
37. ฤทธา หวัง
38. ณัฐพล สุนทรเมือง
39. กฤตนันท์ ตันตราภรณ์
40. สายฝน ธุระแพง
41. สิริจิตร จงจิตต์โยธิน
42. มนทินา สกลวรารุ่งเรือง
43. ชวลิต ตาดิวงศ์
44. ณัฐพล ศิลปชัย
45. นวพล นวกิจพิพัฒน์
46. ปัณณ์ บุญชู
47. เสฏฐนันท์ แสงสว่าง
48. ธนากร กรุงศรี
49. พรเทพ อังศานุกูลวิทย์
50. ศรายุธ ศรีดี
51. พิชชา ฤกษ์อร่าม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ที่ www.sarakadee.com และ facebook.com/sarakadeeactivity
ผู้ผ่านการอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ตามกำหนดการต่อไปนี้

 • ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 พิธีเปิดโครงการ ค่ายสารคดีครั้งที่ 12
  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ลงพื้นที่ชุมชน
 • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
 • ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน
 • ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2559
 • ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 พบวิทยากรบันดาลใจ
 • ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 พบวิทยากรบันดาลใจ
 • ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 พิธีปิดโครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 12 และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม

สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี
ยกเว้นครั้งที่ 1 ในวันลงพื้นที่ และครั้งที่ 3 ซึ่งมีการลงพื้นที่ต่างจังหวัด ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับผู้เข้าอบรมอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมที่ พี่ชม โทร. 0-2281-6110 ต่อ 113 หรือ 09-0982-1130

mapcamp