nowordposter

No word for worry
เรื่องราวของ “ฮุก” ชาวเลผู้ออกล่องเรือฝ่าข้ามคลื่นลมแห่งทะเลอันดามันเพื่อไปยังถิ่นชาวมอแกนที่อยู่นอกชายฝั่ง ประเทศเมียนมาร์ เขาไม่เพียงแต่จะต้องกอบกู้วัฒนธรรมมอแกนที่เหลืออยู่ หากยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ ความรัก และการสูญเสีย

No word for worry (“มอแกน…ไม่มีคำว่ากังวล”)
ภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลและเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากหลายเวทีการประกวด จะมาเปิดมุมมองและความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของชนเผ่ามอแกนที่กำลังถูกคุกคาม กำกับภาพยนตร์โดย รูนาร์ ยาร์เลอ วิค (Runar Jarle Wiik) ชาวนอร์เวย์ เจ้าของรางวัลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติมากมาย

TALK & MOVIE ร่วมฟังเสวนาและชมภาพยนตร์
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00-20.00 น.
ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล
ชั้น 13 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าชมฟรี..! จำนวน 200 ที่นั่ง
สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
https://goo.gl/forms/nHNmEFMF5ByzWpv12
พร้อมรับหนังสือในงาน “ร้อยเรื่องชาวเล” และ “รู้จักเราเด็กเล 3 กลุ่ม”

Talk 16:00 – 18:15 น. : งานเสวนา “บางวัฒนธรรมไม่มีคำว่ากรรมสิทธิ์ บางวัฒนธรรมไม่มีคำว่ากังวล”
วิทยากร
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
– สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษา
– ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
– ดร. นฤมล อรุโณทัย หัวหน้ากลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการ อภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Movies 18:30 – 20:00 น. : ภาพยนตร์ No word for worry (“มอแกน…ไม่มีคำว่ากังวล”)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/sarakadeemagazine
หรือ โทร. 0-2547-2700 ต่อ 120

จัดโดย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิตยสารสารคดี, แผนงานความเป็นธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิชุมชนไท
ร่วมสนับสนุนโดย S&P