" /> พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

พฤษภาคม 13, 2019 
0


พระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
ในงานพระราชพิธีบรมราชิภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
(คำอ่าน พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว)

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
(คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
(คำอ่าน พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
(คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สิ-หริ-กิด-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด-พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชน-นะ-นี-พัน-ปี-หลวง)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
.
(คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา-เจ้า-ฟ้า-มะ-หา-จัก-กรี-สิ-ริน-ทอน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-วอ-ระ-ราด-ชะ-พัก-ดี-สิ-หริ-กิด-จะ-กา-ริ-นี-พี-ระ-ยะ-พัด-รัด-ถะ-สี-มา-คุ-นา-กอน-ปิ-ยะ-ชาด-สะ-หยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี)

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
.
(คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-เจ้า-น้อง-นาง-เทอ-เจ้า-ฟ้า-จุ-ลา-พอน-วะ-ไล-ลัก-อัก-คระ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี-กรม-มะ-พระ-สี-สะ-หวาง-คะ-วัด-วอ-ระ-ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-นา-รี)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
(คำอ่าน พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-โสม-สะ-วะ-ลี-กรม-มะ-หมื่น-สุด-ทะ-นา-รี-นาด)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
.
(คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ-เจ้า-ฟ้า-พัด-ชะ-ระ-กิ-ติ-ยา-พา-นะ-เรน-ทิ-รา-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ดี)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
.
(คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ-เจ้า-ฟ้า-สิ-หริ-วัน-นะ-วะ-รี-นา-รี-รัด-ราด-ชะ-กัน-ยา)

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
.
(คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-ยา-เทอ-เจ้า-ฟ้า-ที-ปัง-กอน-รัด-สะ-หมี-โชด-มะ-หา-วะ-ชิ-โรด-ตะ-มาง-กูน-สิ-หริ-วิ-บูน-ราด-ชะ-กุ-มาน)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
.
(คำอ่าน พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-สิ-หริ-พา-จุ-ทา-พอน)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
.
(คำอ่าน พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-อะ-ทิด-ตะ-ยา-ทอน-กิ-ติ-คุน)

ติดตามสกู๊ปพิเศษในนิตยสารสารคดี ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เนื่องในวาระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 62 พรรษา จึงขอนำบทความพิเศษจากสารคดีพิเศษ ฉบับที่ 362 เมษายน 2558 - 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -
วิปโยคแห่งศตวรรษ รัชกาลที่ ๙ เสด็จสู่สวรรคาลัย การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และเป็นความโศกเศร้าแห่งศตวรรษของปวงชนชาวไทย สารคดี ขออัญเชิญ ๙ พระราชดำรัส ๙ พระบรมฉายาลักษณ์ตราตรึงใจ และ ๙ มรดกแห่งพระอัจฉริยภาพ น้อมนำมาย้ำเตือนใจให้ตระหนักในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะประทับอยู่ในใจของเหล่าพสกนิกรตลอดชั่วกาลนาน กับบันทึกเหตุการณ์ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๑-๘  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของ “๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙” ที่จะเป็นวันสำคัญอีกวันในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นบทบันทึกของยุคสมัยที่เล่าเรื่องราว ปากคำ อารมณ์ ความรู้สึก ของคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ไว้ให้เป็นที่รับรู้ของคนรุ่นหลังสืบไป เป็นการ “ตามรอยพ่อ” ด้วยการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี
  นบพระภูมิบาล กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา นิตยสารสารคดี ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในหลายวาระ มีการจัดทำฉบับพิเศษพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นภาพปกนิตยสารถึงห้าฉบับ โอกาสนี้ขอเชิญผู้อ่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิตยสารสารคดี อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ *** นิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๓ ฉบับที่


ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เนื่องในวาระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 62 พรรษา จึงขอนำบทความพิเศษจากสารคดีพิเศษ ฉบับที่ 362 เมษายน 2558 - 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -
วิปโยคแห่งศตวรรษ รัชกาลที่ ๙ เสด็จสู่สวรรคาลัย การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และเป็นความโศกเศร้าแห่งศตวรรษของปวงชนชาวไทย สารคดี ขออัญเชิญ ๙ พระราชดำรัส ๙ พระบรมฉายาลักษณ์ตราตรึงใจ และ ๙ มรดกแห่งพระอัจฉริยภาพ น้อมนำมาย้ำเตือนใจให้ตระหนักในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่จะประทับอยู่ในใจของเหล่าพสกนิกรตลอดชั่วกาลนาน กับบันทึกเหตุการณ์ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๑-๘  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของ “๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙” ที่จะเป็นวันสำคัญอีกวันในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นบทบันทึกของยุคสมัยที่เล่าเรื่องราว ปากคำ อารมณ์ ความรู้สึก ของคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ไว้ให้เป็นที่รับรู้ของคนรุ่นหลังสืบไป เป็นการ “ตามรอยพ่อ” ด้วยการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี
  นบพระภูมิบาล กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา นิตยสารสารคดี ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในหลายวาระ มีการจัดทำฉบับพิเศษพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์มาเป็นภาพปกนิตยสารถึงห้าฉบับ โอกาสนี้ขอเชิญผู้อ่านร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านนิตยสารสารคดี อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ *** นิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๓ ฉบับที่