หลังปิดหมู่บ้านอันเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ชาวคลิตี้ต้องประสบปัญหาเนื่องจากลำห้วยคลิตี้ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักปนเปื้อนสารตะกั่วมานานกว่าสองทศวรรษ (ภาพ : ชนะจิต รอนใหม่)
หลังปิดหมู่บ้านอันเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ชาวคลิตี้ต้องประสบปัญหาเนื่องจากลำห้วยคลิตี้ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักปนเปื้อนสารตะกั่วมานานกว่าสองทศวรรษ (ภาพ : ชนะจิต รอนใหม่)

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยออกมาตรการควบคุมโรคติดต่ออันตรายอย่างเข้มข้น หนึ่งในนั้นคือการประกาศปิดชุมชนชนิด “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า”

บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในชุมชนที่ดำเนินมาตรการตามแนวทางดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ ๔ ทั้งคลิตี้บนและคลิตี้ล่างได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสือโทน ออกประกาศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี โดยขอความร่วมมือดังนี้

1) สำหรับบุคคลภายนอก งดการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่หมู่ ๔ บ้านคลิตี้
2) สำหรับบุคคลภายในหมู่บ้าน งดการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่หมู่ ๔ บ้านคลิตี้ หากมีเหตุจำเป็น สำคัญเร่งด่วน ให้ออกในช่วงเวลา ๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. และแจ้งการเดินทางเข้า-ออก ณ ด่านตรวจ กจ.๘
3) บุคคลภายในหมู่บ้านที่เดินทางกลับมาจาก กทม.และปริมณฑล ให้แจ้ง อสม. และกักบริเวณสังเกตอาการ ๑๔ วัน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกระทั่งสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปรกติ