Click here to visit the Website

Sorry, your browser doesn't support Java.
  ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ป ร ะ ก ว ด บ ท ค ว า ม
 ประกวดบทความ ทำไมไอน์สไตน์ จึงควรได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 20
ทำไมไอน์สไตน์ จึงควรได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 20

     หลังจากที่สำนักพิมพ์สารคดี ได้ประกาศเชิญชวนนักเรียน - นักศึกษาให้ส่งบทความเข้าประกวดในหัวข้อ "ทำไมไอน์สไตน์จึงสมควรได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๐" มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนกระทั่งสิ้นสุดการรับบทความเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวดทั้งสิ้น ๓๒ ท่าน
     บัดนี้คณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วย ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล ผู้เขียนหนังสือ ไอนสไตน์ ผู้พลิกจักรวาล และสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการสำนักพิมพ์สารคดี ได้ทำการตัดสินเรียบร้อยแล้ว และได้ทำพิธีประกาศผลการประกวดไปเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาระดับชาติครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ได้รับรางวัลส่วนหนึ่งไปร่วมในงานดังกล่าวด้วย


หนังสือ " ไอน์สไตน์ ผู้พลิกจักรวาล"
ผลการประกวดบทความมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
นายศุภฤกษ์ อัศววิภาพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ) กทม.
คลิกอ่านบทความ
รางวัลชมเชย ๗ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
นางสาวเขมิกา ธีรพงษ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.
คลิกอ่านบทความ
นางสาวปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
คลิกอ่านบทความ
นางสาวพิมพ์พร ไชยพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.
คลิกอ่านบทความ
นายภูมรินท์ สุริยาสาคร มหาวิทยาลัยพายัพ จ. เชียงใหม่
คลิกอ่านบทความ
นางสาวยุพิน พิมเสน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
คลิกอ่านบทความ
นางสาวออมฤทัย เล็กอำนวยพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม.
คลิกอ่านบทความ
นายอุดม นุสาโล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กทม.
คลิกอ่านบทความ


Sarakadee@sarakadee.com

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สั่งซื้อหนังสือ ]

สำนักพิมพ์ สารคดี